VTI National Transport Research Database

Stafett-beskrivning för bättre målstyrning på olika planeringsnivåer (Description of relay for better implementation of high level objectives in transport planning)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-03-01 -- 2010-12-31 ; 780000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:95691
  • Trafikverket 2010/22209
Subject(s): Online resources: Abstract: Inom samhällsplaneringen sätts många inriktningsmål på en övergripande nivå, i den övergripande planeringen. Detta gäller t ex olika hållbarhetsmål. På nationell nivå är de transportpolitiska målen, de nationella miljömålen samt klimatmålen viktiga inriktningsmål. Åtgärderna för att nå de övergripande inriktningsmålen beslutas i hög grad på regional och lokal nivå. Det handlar om bl a infrastrukturplanering och infrastrukturinvesteringar, exploatering av nya bostäder och verksamheter, kollektivtrafik och samhällsplanering i stort. När planeringen kommit till denna mer detaljerade nivå har ofta intentionerna från den övergripande nivån försvunnit eller glömts bort. Kort sagt leder inte åtgärderna i den riktning som pekats ut på övergripande nivå. Det saknas idag ett strukturerat sätt att föra över intentionerna från övergripande planeringsnivåer till lägre planeringsnivåer, så att väsentliga inriktningar inte försvinner. Det hindrar god måluppfyllelse för bl a de transportpolitiska målen och inte minst möjligheterna att minska transportsystemets klimatpåverkan. Syftet med detta projekt är att: - utreda och analysera hur mål och intentioner på övergripande nivå hanteras och efterlevs i planering och åtgärder på detaljerad nivå. - föreslå lämpliga verktyg för hur mål och strategier från de övergripande planeringsnivåerna bättre kan föras ned till underliggande nivåer. Detta skall då ske på ett sätt som göra att man försäkrar sig om att intentionerna ifrån den övergripande nivån följer med, samt att konsekvenserna av eventuella avsteg blir tydliga. Inledningsvis görs en studie över hur övergripande mål och intentioner behandlats i den mer detaljerade planeringen. Detta görs genom studier av dokument, med diskursanalys, intervjuer etc. Vidare analyseras vilken påverkan detta fått på olika planeringsnivåer. Vi föreslår att två (2) olika fall (projekt/planer) på lokal eller regional nivå väljs ut i samråd med Vägverket för detaljerade djupstudier. En avgränsning görs avseende vilka mål och intentioner som behandlas i fallstudierna, förslagsvis med inriktning på klimatmålen och mål/normer för luftkvalitet. Resultaten från fallstudierna diskuteras med en referensgrupp vars uppgift är att dels analysera om resultaten är generellt giltiga, dels lämna förslag till hur processen skulle kunna förbättras så att intentioner från övergripande nivå bättre beaktas i den detaljerade planeringen. Referensgruppen bör omfatta en bred samhällsplaneringskompetens med erfarenhet av bl a trafikplanering, transportpolitiska mål, åtgärdsanalyser och uppföljning på olika nivåer. Utifrån resultaten i fallstudierna samt förslag från referensgruppen tar vi fram ett diskussionsunderlag och förslag till verktyg som kan stödja en process med större genomslag av övergripande intentioner på detaljerad nivå, och i förlängningen i de åtgärder som genomförs. Förslaget kommer att lämna nya uppslag till hur en ”stafett-beskrivning” av mål och inriktning kan se ut. Stafett-beskrivningen skulle t ex kunna omfatta checklistor, gap-analyser, expertutlåtande eller indikatorer för konsekvensanalys. Avstämning och jämförelse görs med det förslag till strukturerad planeringsprocess som ingår i SIKAs förslag till reviderade transportpolitiska mål (SIKA Rapport 2008:3). När ett preliminärt förslag utarbetats av projektgruppen ombeds referensgruppen att bedöma dess relevans och praktiska tillämpbarhet. Referensgruppen förväntas också komma med förslag till förbättringar. Samrådet med referensgruppen skulle eventuellt kunna genomföras i form av en workshop där verktyget prövas i en konkret planeringssituation. Utifrån referensgruppens synpunkter och eventuella erfarenheter från föreslagen workshop justeras förslaget till stafett-beskrivning. Förslaget redovisas i form av en slutrapport inklusive beskrivning av de konkreta verktyg som prövats. Slutrapporten omfattar också resultaten från de två inledande fallstudierna. Resultatet av projektet förväntas bli ökad kunskap om hur planeringsprocessen idag hanterar överföringen av intentioner från övergripande nivå till detaljerad planeringsnivå, samt en praktiskt användbar strukturerad metod för att bättre överföra kunskap om mål och inriktning mellan olika planeringsnivåer. Detta förväntas på sikt leda till bättre beslutsunderlag och kommer att ge bättre möjlighet till styrning av detaljplaner, vägplaner etc mot samhällets övergripande målsättningar.Abstract: There are many objectives in high level (national) policies and high level planning instruments. The national transport objectives, goals on climate change and environmental goals are some exemples. Measures to support high level objectives and intentions must in many cases be implemented on regional and local levels, for exemple planning and investments in infrastructure, new housing areas and land use planning, public transport and society planning in general. There is no structured tools today to support the implementation of high level objectives and policies on more detailed levels. This block a good target achievement. The aim of the project is to investigate and analyse how high level objectives and intentions are used (ore not used) in planning and measure implementation on more detailed levels. A further aim is to suggest tools that support a better implementation. This includes tools and analyses that presents the consequences of not following the high level policies. First we study the how high level objectives, policies, strategies etc. are used in detailed planning today. Furthermore it will be analysed which influence this have had on different planning levels. The results from the activities above will be developed into a dicussion paper including tools to support a planning process with better implementation of high level objectives/policies. the tools could include check lists, gap-analysis, expert statements and indicators for consequence analysis. The result will be new knowledge on capability of the planning process today to transfer high level objectives/policies to more detailed levels. The results will also contain a structured method to make the transfer better and more effective.
Item type:

Powered by Koha