VTI National Transport Research Database

Stomnät i luften för anläggningsprojekt, Projektanpassat Nätverks-RTK (Airborn survey grid for construction projects, Project-adapted Network RTK)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-08-20 -- 2010-09-01 ; 500000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:28822
Subject(s): Abstract: Metoden att leverera stomnät i form av PA-NRTK är förhållandevis ny inom vägbyggnad och projektet BanaVäg i Väst är ett pilotprojekt för tekniken i Sverige. Med anledning av detta är det naturligt att en hel del frågor dyker upp som berör systemuppbyggnad, drift, ansvar och upphandling av RTK-stomnät. De övergripande målen med projektet är att skapa en ökad kunskap om stomnät som levereras i form av RTK korrektioner samt att dokumentera erfarenheter från pilotprojektet BanaVäg i Väst med syftet att utveckla framtida upphandling och drift av RTK och PA-NRTK system.Abstract: The methodology to deliver survey grids in the form of PA-NRTK (Project-adapted Network RTK) is relatively new in road and railway construction. The project "BanaVäg i Väst" is a pilot project for the technology in Sweden. For this reason, it is natural that a lot of questions arise related to system construction, operation, accountability and procurement of PA-RTK survey grids. The overall objectives of the project is to create a better understanding of survey grids supplied in the form of RTK corrections, and to document the experiences of the pilot project "BanaVäg i Väst" with the aim to develop future procurement and operation of the RTK and PA-NRTK systems.
Item type:

Powered by Koha