VTI National Transport Research Database

Stråkhantering (Managing routes, road classes etc)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-05-04 -- 2009-12-31 ; 125000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:15438
Subject(s): Abstract: Inom Vägverket har vi idag tillgång till ett antal olika indelningar av vägnätet i stråkliknande företeelser. Bland dessa kan nämnas: - funktionell vägklass - stråk - NRL-nät - rekommenderade vägar farligt gods - vägkategori - vägtyp Problemet är att de stråkliknande företeelser som finns idag troligen inte stämmer överens med de behov som finns utifrån Vägverkets processer som tex planering och uppföljning av drift, samt utifrån olika kundbehov. I en förstudie från 2006-12 finns ett förslag till definition av stråk: ” Ett stråk är en relation mellan två geografiska orter som bestäms av viktiga egenskaper för denna relation t.ex. nationellt definierad utifrån några bestämda kriterier. Ett stråk ingår i ett nät. Varje stråk tillhör en stråktyp och har minst 2 bytespunkter. Ett stråk består av sträckor på vilka olika trafikslag (färdsätt) kan trafikeras. För att få räknas som stråk ska den sammanlagda längden av de ingående sträckorna vara av viss längd.” Förväntad effekt och nytta av genomfört projekt är att man får en gemensam bild av olika typer av stråk samt tillgång till information om tillstånd avseende stråk i vägnätet.Abstract: Managing routes, road classes etc
Item type:

Powered by Koha