VTI National Transport Research Database

Studera inverkan av filler och finandel på beständigheten hos asfaltbeläggning (Study the effect of filler and fine aggregates on the durability resistance of asphalt pavement)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-04-01 -- 2010-12-31 ; 400000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:15550
  • Trafikverket 2010/8856
Subject(s): Online resources: Abstract: Omfattande beständighetsrelaterade skador på asfaltbeläggningarna uppkom under den milda och fuktiga vintern 2007/2008 i Norrland. En bidragande orsak kan ha varit olämpligt filler och finandelen i asfaltmassorna. Idag ställs inga krav på filler eller finandel i Sverige. De finkorniga fraktionerna i aktuella täkter kommer att undersökas mer ingående i detta FUD-projekt som bedrivs i nära samarbete mellan Vägsektionen, Region Norr, berörda entreprenörer/materialleveranörer och anlitad konsult för labbstudier.Abstract: Extensive resistance-related damage to the asphalt pavement was occurred during the mild and humid winter 2007/2008 in northern Sweden. A contributing factor may have been inappropriate, filler and fine portion of asphalt masses. Today is no requirement for filler or fine aggregate in Sweden. The fine-grained fractions of current revenues will be explored in more detail in this RD & D projects carried out in close cooperation between Road Administration in Northern Region, interested contractors / ballast industry and the Swedish Transport and Road Institute for the lab studies.
Item type:

Powered by Koha