VTI National Transport Research Database

Stödsystem för sparsam körning - Förarstöd (Intelligent driving systems)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-06-01 -- 2009-12-31 ; 150000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:23785
Subject(s): Abstract: Vägverket har märkt stor efterfrågan, såväl externt som internt, på objektiv information om de olika system för förarstöd som finns på marknaden och vilka funktioner dessa har. Genom en ökad användning av förarstöd får vi en bättre uppföljning av bränsleförbrukning och därmed minskade koldioxidutsläpp. För att underlätta Vägverkets arbete med rådgivning gentemot transportbranschen sammanställdes under 2008 funktionerna av olika förarstödsystem på svenska marknaden. Vägverket har kartlagt de system som finns på den svenska marknaden idag (2008-2009) för mätning och uppföljning av fordons bränsleförbrukning. Kartläggningen och rapporten innehåller även uppgifter om systemens övriga egenskaper (GPS, ISA, ruttplanering etc.). Detta arbete behöver utvecklas och kvalitetssäkras med visst intervall för att förbättra det stöd Vägverket erbjuder i samarbetet med branschen. Utvecklingsarbetet ska optimera tjänsten och möjliggöra en framtida effektivt förvaltning av den.Abstract: The Swedish Road Administration has noticed a high demand and great need, both externally and internally, for objective information on the various techniques for intelligent driving systems. The demand after information consist of available systems on the market and information on their function, what they can do and how to use them. Through increasing use of driver system, we get a better monitoring of fuel consumption and reduced carbon emissions. The Swedish Road Administration has identified the systems that exist on the Swedish market today (2008-2009) for the measurement and monitoring of fuel consumption. The identification and the report also contains information on the systems other features (GPS, ISA, route planning, etc.). This work needs to be developed and quality assured by the range to improve the support that the Swedish Road Administration offers in cooperation with industry. Development work will optimize the service and allow a future effective management of the systems.
Item type:

Powered by Koha