VTI National Transport Research Database

Systematisk utvärdering (”Systematic review”) av cykling i utglesade och förtätade och funktionsblandade städer/stadsdelar (Systematic review of bicycling in cities/urban areas with various degrees of sprawl/condenseness and function combination)

  • Robertson, Kerstin
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-09-01 -- 2011-03-31 ; 1930000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:95722
  • Trafikverket 2010/7262
Subject(s): Online resources: Abstract: Trots att kunskapen är betydande om åtgärder för att stimulera cykeltrafiken är variationen i resultatet, mätt som andel cykeltrafik, mellan olika städer som genomför samlade program för ökad cykling fortfarande stor. Framgångsrika städer har uppnått ca 40 % cykling medan andra städer endast uppnår ca 10 %. För att effektiva åtgärder ska kunna identifieras i olika städer krävs med andra ord att kunskapen om olika faktorers betydelse trafikanternas benägenhet att cykla förbättras avsevärt. Syftet med detta projektförslag är att utveckla kunskapen om dessa skillnader genom att med en systematiskt metod identifiera de faktorer som har betydelse för cykeltrafiken i städer. Särskilt fokus riktas mot stadens utformning och design, utglesning samt förtätning och funktionsblandning, m.fl. faktorer som tas upp i projektförslag B5 från Chalmers Arkitektur. Även sociala och kulturella faktorer som påverkar individens synsätt och därmed benägenhet att cykla inkluderas. Motsvarande problematik gäller även för gång och kollektivtrafik. Det vore intressant att i förlängningen även studera dessa trafikantgrupper. Olika faktorers betydelse för andelen cykeltrafik i städer har bland annat publicerats i studier från olika städer, i traditionella kunskapssammanställningar och i aggregerade modellanalyser. Ett problem med denna typ av studier och utvärderingar är dock komplexiteten i det system som utvärderas. Dels är mängden relevanta faktorer ofta stort och dels är faktorerna inte inbördes oberoende, vilket orsakar problem vid statistiska analyser. Det är dessutom stor risk att värderingen av olika faktorers betydelse blir subjektiv i traditionella kunskapssammanställningar, bland annat genom att endast ett mindre antal av de relevanta faktorerna inkluderas i analyserna. Genom att i stället använda metodik för sk. systematisk kunskapssammanställning/ utvärdering (“systematic review”) som utgår ifrån ett multinivå(”multilevel”)-perspektiv avseende olika faktorer hanteras denna komplexitet och utvärderingen kan genomföras på ett objektivt sätt. Metodiken har med framgång tillämpats för analyser av faktorer som påverkar trafikanters benägenhet att ersätta bilresor med andra transportslag och föreslås här tillämpas för att vidareutveckla kunskapen om cykling i städer. Projektet föreslås att genomföras i ett EU-samarbete, dels för att samla lämplig kompetens och dels för att ett lämpligt dataunderlag ska kunna insamlas som underlag för utvärderingen. Resultatet av projektet är bättre kunskap om betydelsen av olika faktorer för andelen cykeltrafik i städer eller stadsdelar. Även riktlinjer för policy- och planeringsarbete för ökad cykling i städer kommer att utarbetas utifrån projektets resultat. Projektet omfattar följande delmoment: 1. Design av systematisk kunskapssammanställning/utvärdering (”Systematic review design”) av faktorer av relevans för cykelandelen i olika Europeiska städer/stadsdelar utifrån ett multinivå-perspektiv. Delmoment 1 utgör underlag för datainsamlingen och kommer även att utgöra underlag för utvärderingarna i Chalmers Arkitekturs projektförslag om täta, funktionblandade respektive utglesade områden. 2. Datainsamling från städer/stadsdelar i Sverige samt några av följande länder: Norge, Danmark, England, Tyskland, Nederländerna, samt extraktion av data. Dataunderlag hämtas från Chalmers Arkitekturs projekt samt ur relevanta studier från städer/stadsdelar i de medverkande länderna. 3. Systematisk analys av samband mellan faktorer och cykling. Beroende på dataunderlaget görs eventuellt meta-analys. 4. Resultaten presenteras bland annat i en rapport för avnämare, vid lämpligt seminarium samt i en vetenskaplig publikation. Resultatet kommer även att ligga till grund för del 3 i Chalmers Arkitekturs projektförslag om förtätning av utglesade städer/stadsdelar. Forskare/partner från flertalet av ovanstående länder (se pkt 2.) kommer att medverka i projektet. Delmoment 1. (Design) leds av prof. Sebastian Bamberg, Tyskland och genomförs i samverkan mellan samtliga medverkande forskare från Sverige och övriga länder, bland annat i form av en workshop. Delmoment 2. (Datainsamling) leds av VTI och genomförs av forskare i respektive land. Delmoment 3. (Analys) genomförs i samarbete mellan VTI och prof. Sebastian Bamberg, Tyskland. Delmoment 4. (Rapportering) utförs av VTI med stöd av övriga medverkande forskare.Abstract: The objective of this proposed project is to develop the knowledge about factors of relevance for cycling in urban areas by using Systematic Review Methodology. Focus will be on structural factors such as the level of sprawl/condenseness and the degree of mixing of functions (see further in project B5 from Chalmers Arkitektur) although also social and cultural factors will be included By using a systematic review methodology, as opposed to traditional review methodology, and by applying a multi-level perspective, an objective analysis can be made even if the system is very complex and different factors are interrelated.
Item type:

Powered by Koha