VTI National Transport Research Database

Sänkt temperatur vid varmmassabeläggning (Reduced temperature at the hot mass coating)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-10-01 -- 2010-10-01 ; 10000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:81166
Subject(s): Abstract: Testa tillsatsmedel som möjliggör sänkt temperatur vid tillverkning samt utläggning av varmmassa utan att försämra massans egenskaper såsom packbarhet och vidhäftning: Resultat, mäta temperatursänkning vid tillverkning samt utläggning, mäta packningsegenskaper, mäta vidhäftning, mäta stabilitet. Övrigt: Projektet genomförs i samarbete med Skanska Sverige AB och Akzo Nobel och avser en förstudie av produktens egenskaper under svenska förhållanden. Vid positivt resultat i utförandeskedet planeras för ett större och mer långsiktigt försök under 2009.Abstract: Try adding funds enables reduced temperature in the manufacture and laying of hot mass without reducing the mass properties such as packbarhet and adhesion. Results: Measure the temperature drop in the production and outsourcing; Measure the compaction properties; Measure the adhesion; Measuring Stability. Other: The project is implemented in cooperation with Skanska Sweden AB and Akzo Nobel and undertake a preliminary study of product characteristics under Swedish conditions. In case of positive results in the execution phase is planned for a larger and longer-term trials in 2009.
Item type:

Powered by Koha