VTI National Transport Research Database

Tekniskt stöd för förebyggande brounderhåll (Technical support for preventive bridge maintenance)

  • Sternö, Elin
  • CBI Betonginstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556352-5699
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-08-15 -- 2009-11-01 ; 340000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2007:24462
  • Trafikverket 2010/5242
Subject(s): Online resources: Abstract: Under det senaste decenniet har Vägverket överfört resurser från korrigerande till förebyggande underhåll. Idag går 10-15 % av resurserna till förebyggande underhåll, medan korrigerande underhåll, reparation och ombyggnad tar resterande 85-90 %. Denna omallokering har lett till betydande effektiviseringsvinster, men man skulle sannolikt kunna nå väsentligt längre. Det förebyggande underhållet består av åtgärder som syftar till att vidmakthålla konstruktionens funktion. Vägverkets publikation nr 2006-146 (1) behandlar förebyggande underhåll, men här finns ingen förteckning över åtgärder. Implicit kan åtgärder som renspolning, rengöring, borttagning av växtlighet, sprickinjektering, återfyllnad av material och rätning av broräcken utläsas ur de tekniska kraven. Publikationen innehåller metoder för verifiering av de tekniska krav som ställs i publikationen. Metoderna behandlar sättningar, deformationer, föroreningar, växtlighet och huruvida en anordning är intakt eller inte. För många av brodelarna saknas tekniska krav. I de fall tekniska krav finns specificerade är det inte säkert att de metoder som finns angivna för verifiering av kravet är de mest optimala för att säkerställa funktionen, än mindre att angivna gränsvärden för verifiering är adekvata. Föreliggande förstudie syftar till att kartlägga behovet av nya och vidareutvecklade tekniska krav för att säkerställa att konstruktionens funktion kan vidmakthållas. Projektet innehåller följande steg: (1) kartläggning av de tekniska krav och metoder för verifiering som Vägverket, Banverket, större kommuner och deras motsvarigheter i något utvalt land ställer respektive tillämpar och (2) kartläggning av behov av ytterligare krav och metoder. Projektet är en förstudie som kan byggas på med ett doktorandprojekt KTH/CBI.Abstract: During the last decade, the Swedish Road Administration (SRA) has transferred resources from corrective to preventive bridge maintenance. Presently, 10 to 15 percent of the budget is devoted to preventive maintenance whereas corrective maintenance, repair, and reconstruction comprise the remaining 85 to 90 percent. This reallocation has resulted in considerable efficiency gains but further savings are likely to be large. Preventive maintenance aims at measures to maintain the function of the bridge structure. Frequent measures include water washing, cleaning, vegetation removal, crack repair, material refill, and stretching of bridge railings. SRA has defined a series of technical requirements to harmonize the preventive bridge maintenance. Several technical requirements state that a structural element or element part “should be 95 percent clean”. SRA has also developed methods to verify that the technical requirement is fulfilled. However, the scientific basis for the relationship between the technical requirements and the function of the bridge structure is unknown or weak. The verification methods are not always unquestionable. This project is a feasibility study aiming at investigating the need of new technical demands in order to warrantee that the performance of the structure can be maintained. The project consists of the following items: (1) investigation of technical demands and verification methods used by the Swedish Road Administration, Swedish Rail Administration, major cities and their counter parts in a selected country and (2) survey on the need of further demands and methods.
Item type:

Powered by Koha