VTI National Transport Research Database

Tjälrestriktioner – hantering och uppföljning

  • Potucek, Jaro
  • Högskolan Dalarna, Universitet eller högskola, 202100-2908
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2007-01-01 -- 2010-12-01 ; 5325000 kronorRegistration number:
Subject(s): Abstract: Projektet drivs som ett doktorandprojekt. Syftet med detta projekt är att: - vidareutveckla metoden för hantering av tjälrestriktioner samt att implementera den, utvärdera den och föreslå förbättringar. - utnyttja tillgänglig teknik för att noggrannare än idag kontinuerligt bestämma vilken belastning olika vägkonstruktioner tål och knyta detta till fordonens totalvikt, axellaster och däckstryck och komplettera metoden för hantering av tjälrestriktioner med detta. I en förstudie har en inventering gjorts angående hur regionerna tillämpar nu beslutad policy för tjälrestriktioner och ett förslag till enhetlig nationell metod föreslagits, utifrån de bästa rutinerna inom de olika regionerna. Denna metodbeskrivning ska nu kompletteras med mallar och andra dokument, som hjälpmedel för hanteringen och förslag till åtgärder för att förbättra det informationssystem som används idag, för att möjliggöra snabbare vägnätsanknytning, snabbare information till olika intressenter och effektivare erfarenhetsåterföring och uppföljning. Ett utbildningspaket ska tas fram för att användas vid implementering av metoden. Detta kan också göras webbaserat för att möjliggöra flexibel användning. Med tjälgränsmätare kan tjälens utbredning i vägkonstruktionen registreras på ett antal platser. I flera regioner anskaffas nu ytterligare tjälgränsmätare. Vägverkets VViS-stationer, SGU:s observationer av grundvattenstånd och SMHIS:s väderprognoser ska utnyttjas och kompletteras med mätningar av resistivitet för att bedöma fuktförhållande. Tillsammans med redan utförda fallviktsmätningar ska sådana data användas för att ännu bättre bedöma materialegenskaper och variationer i dessa. Med denna information kan påkänningar beräknas med linjär elasticitetsteori eller mer sofistikerad FEM-teknik och utifrån detta den trafik bestämmas som kan tillåtas vid olika tidpunkter, vilket utgör ett underlag för beslut om restriktioner och dispenser.
Item type:

Powered by Koha