VTI National Transport Research Database

Trafikantinformation i realtid - nuläge, tekniktrender, innovationer och införandeprocess

  • Franzén, Stig
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2007-06-01 -- 2008-05-31 ; 600000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2007:14153
Subject(s): Abstract: Projektet skall leda fram till en nulägesrapport och en teknisk framsyn inom området "trafikantinformation i realtid". Avsikten är att - i ett internationellt perspektiv - kartlägga "state-of-the-art" vad gäller systemlösningar och funktioner. Nya innovativa systemkoncept och tekniktrender som sammantaget kan få ett genomslag i produkter och tjänster och som beräknas nå "marknaden" inom 5-10 år, skall behandlas. Insatsen skall också omfatta en analys av vilka affärsmodeller och samverkansformer (nya eller gamla) som aktörerna inom fältet kan tänkas pröva. Faktorer som är mest kritiska (både begränsande och drivande) för att en tjänst/produkt skall accepteras (och adopteras) av de flesta typer av användare skall identifieras. Området kan delas upp i två kvalitativt skilda fält, dels trafikinformation i realtid och dels resenärs- och passagerarinformation i realtid. Det finns dock en tydlig gemensam nämnare för de två fälten i form av de kanaler och de "apparater", som används för att sprida och/eller ta emot information. Arbetet med tekniktrender kommer därför att främst fokusera kring utvecklingen inom området "nomadic devices", dvs "smart phones", PDAs, GNSS-system, mm. En av utgångspunkterna är de ”tendenser” inom IKT, som har både direkt och indirekt bäring på berörda tillämpningar. En annan är trafikens och resandets problematik när ett framtida uthålligt samhälle (med "co-modality" i fokus) skall skapas. Hänsyn kommer också att tas till det förslag om framtida transportpolitiska mål för urbana transporter, som kommer att presenteras i EU-kommisionens snart aktuella "green paper on urban transport" (preliminärt hösten 2007). I de system för trafik-, resenärs- och passagerarinformation som skall studeras ingår både mottagare ("front office") och leverantörer ("back office", t ex informationscentraler och trafikledningscentraler) som nödvändiga aktörer. Den del som finansieras av SL fokuserar på system för resenärs- och passagerarinformation medan finansiering av de projektdelar som avser trafikinformation liksom införandeprocessens problematik nu söks från TTS. Chalmers/Design kommer inledningsvis att kartlägga nuläget inom området trafikantinformation med fokus på nya och kommande funktioner och tjänster (både "front office" och "back office"). Högskolan Dalarna/Informatik kommer att kartlägga nuvarande och framtida "IKT-front" inom de områden som ansökan gäller, men också beröra "back office" (särskilt trafikledningscentralen). Alla deltagare i projektet kommer gemensamt att ta fram ett antal framtidsscenarier inom området trafikantinformation i realtid. De skall främst användas i diskussioner med olika avnämare (med olika intresseprofiler) och brytas mot ett antal "goda exempel" på framgångsrika lösningar inom respektive område. Målet är att kunna påvisa hur dessa avnämare värderar och prioriterar olika lösningar (och tjänster) i förhållande till sina egna och andras behov. I projektets senare hälft skall därför införandeprocessens problematik studeras i detalj. Chalmers/Design kommer särskilt att belysa frågeställningar om olika aktörers acceptans och adoption av nya lösningar och behandla betydelsen av kulturella, ekonomiska, sociala och psykologiska faktorer. Chalmers/Design har stor erfarenhet av att arbeta med IKT-baserade tjänster, både inom området kollektivtrafik (t ex GoTiC-programmet) och för övrig vägtrafik. Detta FoU-arbete har skett i nära samarbete med både användare och leverantörer av tjänster för trafikantinformation. Högskolan Dalarna/Informatik har också stor erfarenhet av FoU-arbete inom ITS-området, särskilt med teknikval och systemarkitektur. Alla projektets intressenter (Chalmers/Design, Högskolan Dalarna/Informatik samt avnämare) skall, med basen i sina respektive kompetensområden och utifrån en förståelse av dagens och framtidens affärsmodeller identifiera barriärer (t ex trånga sektorer och uthållighet) och drivkrafter (t ex samverkansformer och acceptans) för att "framtidens" lösningar för trafikantinformation i realtid skall bli framgångsrika. Det föreslagna projektet avser att ge den eller de doktorander inom ITS Forskarskola, som har en inriktning mot trafikledning och trafikantinformation, en gedigen bas för sitt forskningsarbete inom ITS Forskarskolas ram. Det är en förhoppning att de snabbare kan komma fram till vilka de viktigaste och därmed prioriterade forskningsuppgifterna bör vara och att de därmed framgångsrikt skall kunna bidra konkret till ITS-områdets utveckling. Detta ligger helt in linje med den uttalade målsättning som finansiärerna av ITS Forskarskola (Vägverket, Banverket och VINNOVA) har uttryckt och uttrycker i olika sammanhang. Det finns också en klar koppling till finansiärernas önskan att under ITS World Congress 2009 i Stockholm kunna demonstrera nya och innovativa lösningar under hösten 2009 inom sex prioriterade fält (varav trafikantinformation och trafikledning är två). De seniorforskare som kommer att delta i projektet med direkt arbete är från Chalmers/Design: Dr. Stig Franzén och Prof. MariAnne Karlsson och från Högskolan Dalarna/Informatik: Dr. Owen Eriksson. Arbetet fördelas så att de medel som kommer från SL helt går till Chalmers/Design medan de medel som denna ansökan avser delas mellan Chalmers/Design (400 tkr) och Högskolan Dalarna/Informatik (200 tkr). Projektet som helhet genomförs mellan 1 juni 2007 och 31 mars 2008. Följande tidplan med planerade läges- och delrapporter planeras; inom () anges huvudintressent, dvs finansiär: 1. 15 september 2007, Lägesrapport (SL): Kartläggning av system för resenärs- och passagerarinformation i realtid 2. 30 november 2007, Delrapport (SL): En sammanställning av framtida möjligheter för resenärs- och passagerarinformation 3. 30 november 2007, Delrapport (TTS): Kartläggning av olika tekniktrender inom området trafikantinformation 4. 30 november, 2007, Lägesrapport (TTS): Kartläggning av system för trafikinformation i realtid 5. 31 december, 2007 (TTS): Delrapport (TTS): En sammanställning av framtida möjligheter för trafikinformation i realtid. 6. 29 februari, 2008, Lägesrapport (TTS): Analys av införandeprocessen - en "roadmap" för trafikantinformation i realtid 7. 31 mars, 2008: Slutrapport (SL, TTS och Vägverket): Framtidsscenarier för trafikantinformation i realtid - olika avnämares prioriteringar och möjliga införandeprocesser
Item type:

Powered by Koha