VTI National Transport Research Database

Trafiken.nu SSÖ (Trafiken.nu South South East)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-06-01 -- 2009-12-31 ; 1400000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:23080
Subject(s): Abstract: Vägverket har två webbplatser för trafikinformation: Läget på vägarna och Trafiken.nu. Läget på vägarna förvaltas av ITS-enheten och målgruppen samtliga vägtrafikanter längs det statliga vägnätet. Trafiken.nu är ett samarbete mellan Vägverket, trafikhuvudmännen och kommunerna med flera. Målet är att kunna ge en samlad bild av trafiksituationen inom ett geografiskt område. För närvarande finns Trafiken.nu i storstadsområdena samt Kalmar/Öland och Skaraborg. Syftet är att utveckla samarbetet med Kalmar Länstrafik och kommunerna i Kalmar län för att skapa en attraktiv trafikinformationstjänst där både kommuner och kollektivtrafiken är delaktiga. Vi vill också gå vidare och pröva möjligheterna och behovet för en liknande tjänst för Östergötland. Genom att utveckla Trafiken.nu i Kalmar/Öland vill vi skapa och bibehålla ett gott samarbete regionalt kring trafikinformation och tillgodose trafikanternas behov av en samlad information. Att utveckla den befintliga Trafiken.nu Kalmar/Öland ska leda till ett ökat samarbete mellan Vägverket, kommuner och kollektivtrafik. Effekten förväntas bli - nöjdare trafikanter, som får en samlad bild av trafikläget och därmed ett bra verktyg för en smidig planering av sin resa. - bättre informerade boende, som får en kanal vid eventuella oväntade händelser på t ex Ölandsbron, som är den enda förbindelsen med fastlandet. . Ett bidrag till miljövänligare resor, eftersom portalen kan erbjuda olika tjänster för samåkning och reseplanering med alternativ till bilen. Projektmålet är att med ett flertal tekniska lösningar kunna ge en samlad bild av trafiksituationen inom ett geografiskt område i samarbete med kommun och kollektivtrafik.Abstract: The Swedish Road Administration has two websites for travel information: Läget på vägarna (live road updates) and Trafiken.nu. Läget på vägarna is managed by the Intelligent Transport Systems and Services (ITS) unit and the target group is all road users on the Swedish road network. Trafiken.nu is a partnership between the Swedish Road Administration, public transport companies and local authorities etc. The goal is to be able to provide a combined picture of the travel situation in a particular geographic area. Trafiken.nu currently provides information in the big city areas plus Kalmar/Öland and Skaraborg. The aim is to further develop the partnership between the Kalmar County Public Transport Authority and local authorities in Kalmar County in order to create an attractive travel information service involving both local authorities and public transport companies. We also want to assess the possibility and need for a similar service for Östergötland. By developing Trafiken.nu in Kalmar/Öland we wish to create and maintain good regional cooperation on travel information and to meet the needs of road user for comprehensive information. Developing the existing Trafiken.nu Kalmar/Öland should result in closer working relationships between the Swedish Road Administration, local authorities and public transport companies. Which is expected to deliver - More satisfied road users that get a more comprehensive picture of the current situation on roads and with it, a good tool to plan their journey better. - Better informed local residents, who gain a channel for information on unexpected incidents on e.g. the Öland Bridge, which is the only link to the mainland. - A contribution to more environment friendly travel, as the portal can offer various services for car sharing and travel alternatives to the car. The project aim is to be able to provide a comprehensive picture of the current travel situation with the aid of several technical solutions within a particular geographic area in partnership with local authorities and public transport companies.
Item type:

Powered by Koha