VTI National Transport Research Database

Trafikrelaterade partiklars relativa och absoluta betydelse för kvantifierbara hälsoutfall

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2005-01-01 -- 2009-09-30 ; 661000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2008:70773
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med detta projekt är dels att beskriva samband mellan partiklar och hälsa med flera specifika partikelmått, inklusive sot, och flera viktiga och väldefinierade hälsoutfall studerade med tidsserieanalys. Detta ska göras med enhetlig metodik och inom samma Stockholmsbefolkning för att skapa jämförbarhet. Projektet ska även kvantifiera antal fall per år som kan tillskrivas olika föroreningstyperna, främst avgaser, vägdamm respektive intransporterad partikelmassa. Vi avser även kunna utveckla lättanvända beräkningsverktyg konsekvensskattningar utifrån de mest relevanta exponerings-responssambanden, aktuella halter och hälsoutfallens grundfrekvens. Målsättningen är att ta fram en databas med 5 års samtidiga data för luft och hälsoutfall. Luftföroreningsdata erhålls från SLB-analys vid Stockholms miljöförvaltning. Sot antas kunna vara ett hälsorelevant partikelmått, men för sot saknas emellertid mätningar. ITM, Stockholms universitet kommer genom projektets sotmätningar att kunna ta fram underlag för att skapa historiska tidsserier för sothalten utifrån andra variabler som NOx och/eller partikelantal/partikelmassa. Betydelsen av olika källor kommer att analyseras. Dessutom genomförs spridningsberäkningar av sothalter och halter av grova partiklar så att den geografiska och tidsmässiga variationen i halterna kan kopplas till motsvarande ohälsodata också ned till församlingsnivå. Metodik för detta angreppssätt har redan testats inom ramen för PASTA-projektet vad gäller antalet partiklar.
Item type:

Powered by Koha