VTI National Transport Research Database

DriveCap, ett bedömningsinstrument av motorisk och kognitiv förutsättning för bilkörning efter skadad/sjukdom

  • Hultqvist, Jenny
  • Göteborgs universitet, Universitet eller högskola, 202100-3153
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-09-01 -- 2027-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/122397
Abstract: Bilkörning är en aktivitet som kräver god kognitiv och motorisk förmåga. Om förmågorna sviktar på grund av hög ålder, skada eller sjukdom kan lämpligheten för körkortsinnehav behöva utredas. Utredningen ska särskilja de personer som inte har förmågan att agera trafiksäkert och därmed förebygga trafikolyckor som orsakas av förare som inte är kapabla av medicinska skäl. Det är därför viktigt att utveckla ett trovärdigt redskap för utredning och bedömning av lämplighet för fortsatt körkortsinnehav. Det övergripande syftet är att utvärdera det nyutvecklade redskapet DriveCap utifrån validitet och reliabilitet samt normvärden med målet att få ett tillförlitligt redskap vid utredning av lämplighet för fortsatt körkortsinnehav Projektet består av två studier, båda med en kvantitativ ansats. I studie 1 jämförs validerade och väl beprövade kognitiva test med data från DriveCap utifrån kriterievaliditet och test-retest reliabilitet. Studie 2 avser att identifiera åldersrelaterade normvärden för de olika deltesterna hos en grupp personer utan sjukdom eller funktionsnedsättning. DriveCap kommer i slutändan att vara ett användbart redskap för samhällets utmaning i att se både till det allmänna behovet av trafiksäkerhet och individens behov av mobilitet. Därmed gynnas förutsättningarna till fullt deltagande i samhället för personer som trots skada eller sjukdom fortfarande uppfyller medicinska krav för körkortsinnehav. Förväntan är att användandet av DriveCap i körkortsmedicinska utredning ska ge en tydlig bild av individens förmåga att köra bil och därmed underlätta och stärka beslutsprocesserna när den kognitiva och/eller den motoriska förmågan för bilkörning är ifrågasatt. Genomförande Projektet kommer att genomföras i nära samarbeta mellan Mobilitetscenter och Göteborgs Universitet. Rekrytering och datainsamling för samtliga studier kommer att ske via och vid Mobilitetscenter. Databearbetning, dataanalys, skrivande av manuskript och publicering av vetenskapliga artiklar kommer att ske vid Göteborgs Universitet. Kostnaderna för projektet utgörs främst av lönekostnader och indirekta kostnader.Abstract: Driving is an activity that requires good cognitive and motor skills. If the abilities fail due to old age, injury or illness, the suitability for holding a driving license may need to be investigated. The investigation must distinguish those people who do not have the ability to act safely in traffic and thereby prevent traffic accidents caused by drivers who are unable for medical reasons. It is therefore important to develop a credible tool for investigation and assessment of suitability for continued driving license possession. The overall aim is to evaluate DriveCap based on validity, reliability, and norm values with the aim of obtaining a reliable tool when investigating a person’s fitness to drive. The project consists of two studies, both with a quantitative approach. In study 1, validated and well-established cognitive tests are compared with data from DriveCap based on criterion validity and test-retest reliability. Study 2 intends to identify age-related norm values for the various subtests among a group of persons without illness or disability. DriveCap will be a useful tool for our society's challenge in addressing both the public needs for road safety and the individual's need for mobility. This enables full participation in society for people who, despite injury or illness, and still meet the medical requirements for holding a driver's license. The expectation is that the use of DriveCap in driver's license medical examination will give a clear picture of the individual's ability to drive and thus facilitate and strengthen the decision-making processes when the cognitive and/or the motor ability for driving is in question. The project will be carried out in close collaboration between the Mobility Center and the University of Gothenburg. Recruitment and data collection for all studies will take place via and at the Mobility Center. Data processing, data analysis, writing of manuscripts and publication of scientific articles will take place at the University of Gothenburg. The costs of the project consist mainly of salary costs and indirect costs.
Item type:

Powered by Koha