VTI National Transport Research Database

Förändringsledning vid genomförande av projekt i operativ verksamhet, del 2 (Change management when implementing projects in operational activities, part 2)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-09-01 -- 2026-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2024/49463
Abstract: Förändringsledning är ett strukturerat sätt att leda en organisations individer och grupper från ett identifierat nuläge till ett önskvärt framtida läge. Utifrån verksamhetens utmaningar och specifika sammanhang är målet med projektet att utforska hur förändringsledningsprocessen kan anpassas till verksamhetsområde Trafik samt att höja kunskapsnivån inom området förändringsledning. Projektet genomförs som ett industridoktorandprojekt.Abstract: Change management is a structured way of leading an organization's individuals and groups from an identified current situation to a desirable future situation. Based on the business's challenges and specific context, the goal of the project is to explore how the change management process can be adapted to the business area Traffic and to raise the level of knowledge in the area of change management. The project is conducted as an industrial doctoral project.
Item type:

Powered by Koha