VTI National Transport Research Database

Livshändelser och energieffektivt resande över generationer (Life events and energy efficient travel across generations)

  • Karlstads universitet, Universitet eller högskola, 202100-3120
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2021-01-01 -- 2024-12-31 ; 4 789 949 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten
Notes: Program: Nyfikenhetsdriven forskning för ett hållbart energisystem. Projektnummer P2020-90205Abstract: Energimyndigheten bedömer att projektet bidrar till ett resurseffektivt samhälle genom ny kunskap om resebeteenden inom tre generationer med fokus på Generation Z. En djupare förståelse kring såväl instrumentella och psykologiska faktorers betydelse för hållbart resande är därför avgörande. Ett särskilt fokus läggs på upplevelser, attityder, viktiga livshändelser, framtida behov och resvanor kopplat till hållbara transporter, vilket kombineras med livscykelanalys som ger ekologiska fotavtryck (energi, CO2, NOx) av färdmedelsanvändning. Tre generationer - Gen Z, Millennials och Gen X – följs under fyra år i panelundersökningar, med ett särskilt intresse för Gen Z då kunskap om denna generation är avgörande för framtiden. Abstract: In order to create a resource-efficient society, not only are new technological solutions required, we must also change behavior. A deeper understanding of both instrumental and psychological factors of importance for sustainable travel is thus crucial. Focus in the project is placed on experiences, attitudes, important life events, future needs and travel habits linked to sustainable transport, which is combined with life-cycle analysis that gives ecological footprints (energy, CO2, NOx) of transport use. Three generations - Gen Z, Millennials and Gen X – will be followed over four-year series of panel studies, with an extra emphasis placed on Gen Z as knowledge of this generation is crucial for the future.
Item type:

Powered by Koha