VTI National Transport Research Database

Hållbart hela resan - ökad förståelse för perceptuella faktorer som kan uppnå sömlösa kombinerade resor (Sustainable the entire journey - increased understanding of perceptual factors to achieve seamless combined trips)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-10-18 -- 2024-10-05 ; 956 378 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-03054
Abstract: Syfte och mål: I Sverige står andelen kombinerade cykel- och kollektivtrafikresor för cirka sex procent av kollektivtrafikresorna och för cirka sju procent av cykelresorna, men potentialen är mycket större. Syftet är att undersöka vilka perceptuella faktorer som påverkar människors upplevelse av trygghet och kontroll vid kombinationsresor med cykel/elsparkcykel och kollektivtrafik, för att tydliggöra vilka åtgärder som främjar resenärens upplevelse av en hel och sömlös resa. Målet är en djupare förståelse för människans perceptiva upplevelse i transportsystemet. Förväntade effekter och resultat: Förhoppningen är att samarbetskonstellationen mellan projektets parter (trafikexperter och psykologer) kommer att leda till att nya insikter om hur individens perception och sociala processer påverkar kombinationsresor. Denna kunskap kombineras med tidigare kända faktorer om barriärer i infrastrukturen och avsaknad av en integrerad samordning mellan olika aktörer. Baserat på de nya insikterna kommer ett eller flera koncept som underlättar kombinationsresor att föreslås som i nästa steg kan testas i verklig miljö. Upplägg och genomförande: Projektet omfattar fyra arbetspaket: 1. Utforska individens behov och preferenser - kvalitativ studie av faktorer som kan förbättra användarupplevelsen . Omfattar litteraturstudie, intervjuer och fokusgrupper.; 2. Skapa sömlösa kombinationsresor. Visualisering av resultat AP1 och fokusgrupper samt workshop med nyckelaktörer.; 3. Konceptbeskrivning av kombinationsresor och potentialstudie för uppskalning - utveckla koncept för hur den nya kunskapen ska kunna införas i befintlig verklig miljö för att öka kombinationsresandet.; 4. Projektledning och kommunikation.Abstract: Purpose and goal: In Sweden, the share of combined bicycle and public transport trips accounts for approximately six percent of public transport trips and for approximately seven percent of bicycle trips, but the potential is much greater. The aim is to investigate which perceptual factors affect people´s experience of safety and control in combination trips with bicycle/electric scooter and public transport, to clarify which measures promote the traveler´s experience of a complete and seamless journey. The goal is a deeper understanding of the human perceptual experience in the transport system. Expected results and effects: The aim is that the collaborative constellation between the project´s parties (traffic experts and psychologists) will lead to new insights into how the individual´s perception and social processes affect combined journeys. This knowledge is combined with previously known factors about barriers in the infrastructure and lack of integrated coordination between different actors. Based on the new insights, one or several concepts that facilitate combination travel will be proposed, which in the next step can be tested in a real environment. Approach and implementation: The project includes four work packages: 1. Explore the needs and preferences of the individual - qualitative study of factors that can improve the user experience. Includes literature study, interviews and focus groups. 2. Create seamless combination trips. Visualization of results AP1 and focus groups and workshop with key actors. 3. Concept description of combination travel and potential study for scaling up - develop concepts for how the new knowledge can be introduced into the existing real environment to increase combination travel. 4. Project management and communication.
Item type:

Powered by Koha