VTI National Transport Research Database

Medborgardriven innovation för att öka den aktiva transporten i landsbygdskommuner (Citizen-driven innovation to promote active transport in rural conurbations)

Sponsors, duration, budget: Formas ; 2022-12-01 -- 2024-06-30 ; 1 059 417 kronorRegistration number:
  • Formas 2022-02430
Abstract: Bakgrund: Idag är andelen barn och unga som har övervikt och fetma i Sverige fler än någonsin. Fetma påverkar den fysiska och mentala hälsan negativt, och medför också stora samhällskostnader i form av följdsjukdomar så som diabetes och hjärtkärlsjukdomar. De främsta orsakerna till ökad övervikt och fetma är minskad rörelse och ökat stillasittande samt förändrade matvanor. Många vill vara mer aktiva men saknar de förutsättningar och resurser som behövs. Av alla utsläpp av växthusgaser i Sverige står koldioxiden för den största delen, där omkring en fjärdedel kommer från transporter och mestadels personbilar. Genom att göra transporter och resande mer hållbart minskar klimatavtrycket. Fortsatt finns ett stort tryck från politiskt och juridiskt håll att främja fysisk aktivitet och minska koldioxidutsläpp. En bra lösning är aktiva transporter såsom cyklande och gående. I Skaraborg bor en stor del av befolkningen i landsbygdsområden, vilket försvårar för aktiva transporter till och från arbete och skola. Men även där förutsättningarna finns genom gång- och cykelvägar används inte alltid dessa. Detta projekt ämnar därför att öka förståelsen genom medborgardriven innovation, vilket både leder till ökad delaktighet och motivation till förändrat beteende för individen samt en större förståelse om insatser på samhällsnivå. Projektet fokuserar på barn och unga samt i ofta exkluderade demografiska grupper och har som målsättning att öka ekologisk hållbarhet genom att ta fram skräddarsydda strategier för aktivt resande. Syfte och mål: Syftet med projektet är att inkludera invånare i Skaraborg i en behovsanalys som leder till kunskap om vilka insatser som krävs för att öka den aktiva transporten på landsbygden, med fokus på de platser där miljön redan är anpassad för aktiv transport genom t ex cykelbanor. Målen med projektet är att: förstå befolkningen i landsbygdskommuner och vad som bäst fungerar för att uppmuntra dem till aktivt resande och rörlighet, öka kunskapen om beteendeförändring och salutogen hälsa hos invånarna, förstå hur kommuner kan engagera den generella befolkningen i sin egen hälsa, skapa en genomförbarhetsstudie och ett strategiskt policydokument för aktiv rörlighet och aktiva transporter som kommer att generera hållbar välfärd, folkhälsa och bidra till klimatneutralitet på alla nivåer i befolkningen. Metod: Projektet genomförs i delregionen Skaraborg som ingår i Västra Götaland. Medverkande parter i projektet är Högskolan i Skövde och Enheten för folkhälsa och social hållbarhet inom Västra Götalandsregionen. Fas 1 av projektet fokuserar på att förstå befolkningen, och består därför av dialog med invånare och insamling av data. Projektet inleds med ett steg där relevanta platser identifieras med hjälp av cykelpotentialkartan. För att samla in så många perspektiv som möjligt och skapa engagemang genomförs konsultation på tre olika sätt: intervjustudier, enkätstudier och fokusgrupper i samverkan med kommunerna. Denna fas pågår under cirka 9 månader och insamlingen genomförs av Folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg, med Högskolan i Skövde som rådgivare. Fas 2 lägger fortsatt fokus på att kartlägga och förstå de beteendevetenskapliga faktorer som gör att befolkningen inte omfamnar aktiv transport, och att ta fram en strategi för att uppmuntra till mer aktiva transporter. Förväntade resultat: Projektets genomförande bygger på evidensbasering och engagemang hos invånare. Forskningen visar att människor inte ändrar sina beteenden bara för att de yttre förutsättningarna finns där, varför arbete också krävs med attityder och genom att utmana bilnormen. Evidensen i projektet kommer att ligga till grund för fortsatt arbete. Nästa steg blir att implementera samt evaluera den strategiska interventionen/innovationen som skapas.Abstract: Background: Adolescence and childhood obesity, C02 emissions and air pollution are major social issues. There is pressure both nationally and internationally to decrease emissions and implement strategies to encourage healthy lifestyles among youth. There is a clear imperative to implement sustainable transport policy. A partial solution to all of these issues is active transport, such as bikes and walking. While several active travel initiatives are in place in the Skaraborg conurbation, uptake isn’t widespread, particularity in rural areas. Purpose and objectives: This project aims to use and develop behavioural modelling to gain a greater understanding of rural Scandinavian conurbations in order to create tailored active travel policy interventions. Further to this, the project will increase understanding about behaviour change initiatives in a Swedish context, and create a policy intervention that might be applicable generally in rural conurbations. Methodology: The project will use a mixed methods approach and a combination of interviews, surveys and focus groups to collect data from citizens of the region. Further, evidence-based intervention development tools such as the behaviour change wheel will be used to understand key behavioural determinants in the population, what mechanisms of action might prove useful, and finally to create and develop new strategy documents for active travel.
Item type:

Powered by Koha