VTI National Transport Research Database

SÖMS: Stadsdelsövergripande mobilitetssystem, utvecklings- och demosite Gamlestaden (City district wide mobility system, development and demosite Gamlestaden)

  • Skoglund, Tor
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2022-09-01 -- 2024-09-01 ; 1 816 837 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2022-01292
Abstract: Syfte och mål: SÖMSprojektet kommer att testa och utvärdera teknik, avtal och affärsmodell för delning av anläggningar och roaming mellan mobilitetstjänster, samarbetsmodeller för fastighetsägare och gemensam koordinering, metodstöd och marknadsföring. Projektet ska förbereda en uppskalning och spridning till andra stadsdelar som i likhet med Gamlestaden består av en blandning av befintliga och tillkommande fastigheter och många och sinsemellan olika fastighetsägare med egna ekonomiska drivkrafter. Förväntade effekter och resultat: Prisvärda mobilitetstjänster som möter behov på ett mer flexibelt sätt med närhet till vardagsservice, bra kollektivtrafik och bra cykel- och gångvägar. Upplägg och genomförande: I projektet, som leds av RISE, medverkar fyra sinsemellan olika fastighetsägare och tre tjänsteleverantörer och i referensgruppen ingår Göteborgs stad, BID Gamlestaden och Västtrafik. Praktiska tillämpningar planeras starta våren 2023.Abstract: Purpose and goal: The SÖMS project will test and evaluate technology, agreements and business model for sharing facilities and roaming between mobility services, cooperation models for property owners and joint coordination, method support and marketing. The project will prepare a scale-up and spread to other city districts which, like Gamlestaden, consists of a mixture of existing and additional properties and many different property owners with varying economic driving forces. Expected results and effects: Affordable mobility services meeting needs in a more flexible way with proximity to everyday services, good public transport and good cycle and pedestrian routes. Approach and implementation: The project, which is led by RISE, involves four different property owners and three service providers, and the reference group includes the City of Gothenburg, BID Gamlestaden and Västtrafik. Commercial Field Operational Tests are planned to start in spring 2023.
Item type:

Powered by Koha