VTI National Transport Research Database

Framtidsgatan (Future street)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2021-11-01 -- 2024-09-30 ; 4 233 788 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2021-03758
Abstract: Syfte och mål: Gator är en av städernas viktigaste livsmiljöer. Pandemin har synliggjort och påskyndat behovet av att snabbt kunna omvandla städernas gator. Projektet FRAMTIDSGATAN ska ta fram lösningar och processer för flexibla, kostnadseffektiva, resurssnåla klimatanpassade gatuomvandlingar, som är inkluderande och har estetiska kvaliteter. Det finns ett stort behov av enkla effektiva gatuprojekt som kan bli mer permanenta hållbara omvandlingar, som snabbt kan skalas upp för alla gator i hela staden. Projektet genomförs med enklare gatuprojekt i Stockholm, Göteborg och Umeå. Förväntade effekter och resultat: När projektet FRAMTIDSGATAN färdigställts har flera gatuprojekt genomförts. Flera gator i Stockholm, Göteborg och Umeå har då omvandlats till grönare hälsosammare vackrare och mer inkluderande platser, bättre anpassade till framtida klimatförändringar och med mer plats för stadsliv, gående, cyklande, lek och utevistelse. Designguiden, bloggen och konferensen har spridit projektets kunskap och innovationer, vilket förhoppningsvis inspirerat fler kommuner att planera för gatuomvandlingsprojekt. Upplägg och genomförande: Projektet FRAMTIDSGATAN kommer att genomföras i samarbete mellan företagen Spacescape, Edge, Norconsult, Framtiden AB, IVL samt kommunerna Stockholm, Göteborg och Umeå. Svenska och internationella erfarenheter från pandemin sammanställs, smartare designprocesser undersöks, prototyper för gatuprojekt tas fram, omvandlingspotential identifieras, platsdialog och platsanalyser, design av projektgator, byggnation, och slutligen projektutvärdering genomförs. Projektet rapporteras i en designguide, en blog och på en nationell konferens.Abstract: Purpose and goal: Streets are one of the cities´ most important spaces. The pandemic has highlighted and accelerated the need to be able to quickly transform streets. The project FRAMTIDSGATAN will develop solutions and processes for flexible, cost-effective, resource-efficient, climate-adapted street transformations, which are inclusive and have aesthetic qualities. There is a great need for simple, efficient street projects that can become more permanent sustainable transformations, which can be quickly scaled up. The project will build street projects in Stockholm, Gothenburg and Umeå. Expected results and effects: The FRAMTIDSGATAN project is finished, several streets in Stockholm, Gothenburg and Umeå have been transformed into greener, healthier, more beautiful and more inclusive places, better adapted to future climate change and with more space for city life, walking, cycling, play and outdoor activities. A design guide, a blog and a conference have spread the project´s knowledge and innovations, which hopefully will inspire more municipalities to plan for future street transformation projects. Approach and implementation: Projektet FRAMTIDSGATAN will be implemented in collaboration between the companies Spacescape, Edge, Norconsult, Framtiden AB, IVL and the municipalities of Stockholm, Gothenburg and Umeå. Swedish and international experiences from the pandemic are compiled, smarter design processes are investigated, prototypes for street projects are developed, transformation potential is identified, site dialogue and site analyzes, design of project streets, construction, and finally project evaluation. The project is reported in a design guide, a blog and at a national conference.
Item type:

Powered by Koha