VTI National Transport Research Database

Marknadsmekanismer för publik laddning för tunga fordon (Market mechanisms for public charging infrastructure forheavy-duty trucks)

  • Colpier, Ulrika
  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-06-01 -- 2026-06-01 Registration number:
  • Trafikverket 2023/97400
Abstract: Föreslaget projekt syftar till att öka kunskapen om marknadsmekanismerna som formar publik laddinfrastruktur, främst för ellastbilar, och som sätter ramar för vad aktörerna vill och kan göra. Den kunskapen används för att analysera vad det säger om barriärer och möjligheter för en snabb utbyggnad av publik laddinfrastruktur på marknadsvillkor. Både fordonsanvändarens och laddoperatörens perspektiv kommer beaktas. Bakgrunden är att elektrifierade vägtransporter har utvecklats snabbt och en storskalig introduktion av elfordon har redan startat inom personbilsområdet, men är också snabbt på gång för lastbilar. Elektrifierade lastbilar kräver stora investeringar i lastbilar och laddinfrastruktur, samtidigt som branschen är hårt kostnadspressad vilket gör att det är mycket viktigt för såväl åkerier som laddoperatörer att förstå hur prisbilden och tillgången på publik laddning kommer bli. I avsaknad av det så är det osannolikt att de vågar satsa, då risken vid felinvesteringar är mycket större än den potentiella vinsten då man satsar rätt. En svag förståelse av marknaden för publik laddning riskerar att stoppa omställningen i alla segment som kräver publik laddning. Detta kommer speciellt drabba segment med långväga transporter och mindre åkerier som saknar förutsättningar att bygga upp egen laddinfrastruktur. Ambitionen med projektet är beskriva faktorer som påverkar marknaden för publik laddning, och baserat på dem bygga upp scenarier som tar hänsyn till konkurrenstrycket, jämviktsförhållanden och marknadsbarriärer. Fokus är på den mogna marknadens förutsättningar, men även övergångsmarknaden kommer att beaktas. Slutligen testas scenarierna med medverkande nyckelaktörerna, som till exempel laddoperatörer, åkerier och speditörer. Projektet använder sig bland annat av projektaktörer som finns inom projekten E-charge och REEL för att nå ut och skapa workshops.Abstract: The proposed project aims to increase knowledge about the market mechanisms that shape public charging infrastructure, primarily for electric heavy-duty trucks, and that set the framework for what is feasible for actors. This knowledge is used to analyze barriers and opportunities for a rapid expansion of public charging infrastructure on market terms. Both the vehicle user's and the charging operator's perspectives will be considered.The background is that electrified road transport has developed quickly, and large-scale introduction of electric vehicles has already started within the passenger car area but is also rapidly underway for heavy-duty trucks. Electrified trucks require large investments in trucks and charging infrastructure, while the industry is under severe cost pressure, which makes it very important for both haulers and charging operators to understand the pricing and availability of public charging. In the absence of this, it is unlikely that they will dare to invest, as the risk of wrong investments is much greater than the potential gain when investing correctly.A weak understanding of the market for public charging risks stopping the transition in all segments that require public charging. This will especially affect segments with long-distance transportation and smaller haulers who lack the prerequisites to build their own charging infrastructure.The ambition with the project is to describe factors that affect the market for public charging, and based on them, to build up scenarios that consider competitive pressure, equilibrium conditions, and market barriers. Focus is on mature market conditions, but the transition to this market will also be considered. Finally, the scenarios are tested with participating key actors, such as charging operators, haulers, and forwarders. The project uses projects such as E-charge and REEL to reach out and create workshops.
Item type:

Powered by Koha