VTI National Transport Research Database

SUM-Net: Nätverk för hållbar urban mobilitet (SUM-Net: Nätverk för hållbar urban mobilitet)

  • Shirabe, Takeshi
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Formas ; 2022-01-01 -- 2024-12-31 ; 2 999 987 kronorRegistration number:
  • Formas 2021-01867
Abstract: Människor behöver resa på ett miljömässigt mer hållbart sätt. Det är sant att privatbilar ger oss en hel del mobilitet, bekvämlighet, och enskildhet, men de gör detta till en allt större miljökostnad. Konventionella bilar utnyttjar fortfarande bensin, och el, som produceras, distribueras och används på ett sätt som både skadar jordens miljö och de som bor där. Människor behöver resa på ett ekonomiskt mer hållbart sätt. Detta hänger också på användningen av icke-förnybara bränslen. Alternativ motor- och annan fordonsteknik och bidrar till bilarnas effektivitet men effekten för hållbarhet kommer att vara begränsad så länge som de ytterst bygger på användningen av icke-förnybara bränslen. Människor behöver resa på ett socialt mer hållbart sätt. Konventionell trafikingenjörskonst och planering har säkert bidragit till förbättrad urban rörlighet men fokus har varit på fordonstrafik. Privatbilism är inte ett hållbart alternativ för alla socialgrupper. Några kan inte (eller vill inte) äga (och använda) bil på grund av liten inkomst, ålder, funktionshinder osv vilket in sin tur begränsar deras tillgänglighet till konsumtionsvaror, offentligservice, och sociala aktiviteter. Integration av de mindre priviligierade i samhället är inte bara en rättvisefråga. Den är även starkt förknippad med urban ekonomi, hälsa och välfärd. I ett samhälle där effektiv energianvändning är högt på agendan är det klart att nuvarande beroende av privatbilism inte är hållbart. Även om användning av andra mera miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara transportsätt – som att gå, cykla och åka kollektivt – skapar nytta genom att reducera energianvändningen är inte en stor del av befolkningen knappast beredd att ändra sina resvanor om de inte ser en påtaglig rörlighetsnivå kan bibehållas. Framväxten av informationsteknik inklusive geografiska informationssystem (GIS) har gjort att beräkningsverktyg i allt högre grad blivit tillgängliga för politikmakare och stadsplanerare som har till uppgift att utvärdera och förbättra tillgängligheten till sina tjänster och nyttigheter såväl som till enskilda individer som vill planera sina aktiviteter och resor i enlighet med sina högst personliga överväganden. Detta beror till en del på att olika rörlighetssätt har behov av olika urbana infrastrukturer (som trottoarer, cykelvägar, spår och öppna ytor) vilka i sin tur representeras av olika datamodeller (som vektor, raster och grafer) vilket i sin tur gör det beräkningsmässigt besvärligt att utvärdera dem, och ännu mindre optimera dem. Genom den ökande betydelsen av GIS för den rumsliga planeringens praktik i allmänhet och analysen av urban mobilitet i synnerhet, blir projektets syfte att modellera och beräkna multipla representationer av rumsliga data som rör multipla transportsätt för multipla resbehov. Mera precist kommer vi att analysera tre rumsliga datamodeller som vanligen används inom GIS, nämligen raster, vektor och graf, och integrera dem inom en enda datamodell. Sedan kommer vi att skapa procedurer för att utvärdera intermodala rutter i termer av ett spektrum av mått inkluderande men inte uteslutande avstånd, tid, energi och/eller fysisk ansträngning för att hitta optimala rutter som uppfyller ett urval av mobilitetsvillkor (som maximala lutningar och tillgängliga batteriresurser). Slutligen kommer vi att implementera dessa modeller och procedurer i ett mjukvarupaket och testa deras nytta för två användarbaser, offentliga myndigheter och en intresserad allmänhet. Detta projekt är centrerad kring enskilda individer och rör mikronivån. Det representerar ett helt annorlunda perspektiv än traditionell tillgänglighets- och mobilitetsanalys. Privatbilismen är inte detta projekts objekt men bilanvändning utgör en omgivning till vårt projekt. Den urbana infrastruktur som vi arbetar med har ringa beröring med de traditionella väg- och bannäten. Vi rör oss på gatunivån ut ur husen, ut på trottoarerna och in- och utgångarna och noderna i kollektivtrafiken. Abstract: The research explores the prospect of a digital solution that supports the analysis of urban mobility and route planning with a particular focus on people who use sustainable modes of transportation subject to a variety of social and physical conditions. Its specific objectives are:Design a spatial database—called “Sustainable Urban Mobility Network” (SUM-Net)—that integrates multiple spatial data models to represent urban infrastructures and conditions on which walking, cycling, and mass transit depend.Identify key network analytic functions conceivable in the SUM-Net, translate them into computational problems, and design algorithms for their solution.Design a network analysis module for the SUM-Net to support accessibility analysis, route planning, and other functions relating to urban mobility.Implement the SUM-Net with the network analysis module and test its utility and performance with local planning agencies and individual users.Its results are expected 1) to give public agencies a means to measure and analyze their citizens’ true accessibility to various services and opportunities through environmentally, economically, and socially sustainable modes of urban mobility, and 2) to give a wide range of travelers—including those who are physically and/or socially disadvantaged—a means to customize routes that meet their specific goals and requirements.
Item type:

Powered by Koha