VTI National Transport Research Database

Självkörande cyklar för mer realistisk utveckling och testning av system för cykelsäkerhet (Self-driving bikes for more realistic development and testing of, in vehicle, systems for bike safety)

  • Sjöberg, Jonas
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2021-03-15 -- 2024-06-30 ; 5 610 563 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2020-05133
Abstract: Syfte och mål: Målet är att utveckla självkörande cyklar för att utföra tester i utvecklingssyfte och validering av fordonens säkerhetssystem. För aktiv säkerhetssystem behövs detekteringen och predikteringen av cyklisten valideras för att säkerställa korrekt funktion. För att validera passiva säkerhetssystem, som skyddar cyklisten i en olycka, så behöver man utföra krockprov med en cykel bärande en krockdocka. Projektet kommer möjliggöra dessa körtester. Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer resultera i ett flertal prototyper, bland andra ett portabelt system som kan sättas på godtycklig cykel för att göra den självkörande och en crashworthy självkörande cykel avsedd för testning av aktiva säkerhetssystem. Cyklarna ökar möjligheterna att utföra valideringstester av mer realistiska cykelmanövrer på ett repetitivt sätt. Detta ger möjligheter som driver utvecklingen av både aktiva och passiva säkerhetssystem för cyklister. Teoretiska resultat om designen, och valideringen av cyklarnas prestanda, kommer att publiceras i vetenskapliga artiklar. Upplägg och genomförande: Projektet är i princip en fortsättning och en utvidgning av ett tidigare projekt där de första själv-körande cyklarna har tagits fram. Utvärderingen av dessa cyklar samt input från deltagande företag ligger till grund för kravsättningen för det nya projektet. Utveckling kommer till stor del göras av studenter i projektkurser. Efter varje kursomgång följer test och utvärdering som ger input till nästa omgång studenter. Doktoranden i projektet jobbar i första hand med algoritmerna och utvärderingen. Huvuddelen av testningen utförs av deltagande företag.Abstract: Purpose and goal: The goal is to develop self-driving bicycles to perform tests for development and validation of vehicle safety systems. For active safety systems, the detection and prediction of the cyclist needs to be validated to ensure correct working safety system. To validate passive safety systems, which protect the cyclist in case of an accident, one needs to perform crash tests with a bicycle carrying a dummy. The project will make it possible to perform these driving tests. Expected results and effects: The project is expected to result in several prototypes of bikes including, portable equipment, to be put on “any” bike to make it self-driving, a crash-worthy self-driving bike intended for testing active safety systems. This will increase the possibilities to perform repetitive, human-like, validation tests of safety systems for bikes pushing the development of both active and passive safety systems for bikers. Theoretical results on the design and validation of the performance of the bike will be published in scientific papers. Approach and implementation: The project is in principle a continuation and an extension of a previous project where the first self-driving bikes have been developed. The evaluation of these bicycles and input from participating companies form the requirements for the new project. Development will largely be done by students in project courses. After each course, tests and evaluation follow, which provides input to the next batch of students. The doctoral student in the project works primarily with the algorithms and the evaluation. The majority of the testing is performed by participating companies.
Item type:

Powered by Koha