VTI National Transport Research Database

Sv/Fi Styrelsen för vintersjöfartsforskning utlysningar 2020, 2021 och 2022 samt 2023

  • Sjöfartsverket, Statlig myndighet, 202100-0654
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-12-01 -- 2023-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/50479
Online resources: Abstract: Det finsk-svenska forskningssamarbetet inom vintersjöfart startade 1972 och baseras på årig finansiering genom ländernas sjöfartsförvaltningar. Styrelsen för Vintersjöfartsforskning administrerar forskningsprogrammet och dess årliga utlysning. Programmet, som bygger på ett bilateralt avtal mellan sjöfartsverken i Sverige och i Finland, har breddats efter nationella omorganisationer till att inkludera kompetenser från svenska Transportstyrelsen och dess finska motsvarighet som idag deltar aktivt i arbetet inom Styrelsen. De nuvarande parterna i avtalet inbjuder i en gemensam utlysning akademi, myndigheter, forskningsinstitut och företag att ansöka om finansiering för Fol inom vintersjöfartsområdet. Utgångspunkten är behovsmotiverad FoI inom vintersjöfart, isregelutveckling och isbryteri. Finland och Sverige samarbetar kring forskning och utveckling för att främja och utveckla vintersjöfarten i Östersjön och Bottenviken i enlighet med transportpolitiska mål. Hittills har de årliga utlysningarna resulterat i mer än 100 publikationer som har gjorts tillgängliga. Budgeten för program och utmaningsdrivna forskningsprojekten beslutas årligen av Styrelsen men har varit oförändrade under lång tid. Den årliga gemensamma budgeten för utlysningen år 2017 var satt till 200.000 EURO. Den senaste tidens kronförsvagning i relation till EURO har gjort att tidigare års budget inte räckt till utan SjöV har fått skjuta till från avgiftsmedlen. Därför har budgeten ökats något för perioden 2020, 2021 och 2022. Samfinansiering kring projekt med forskningsinstitut, industri, myndigheter och finansiärer välkomnas men är inte något krav. Förväntat resultat är ett antal publikationer, konferensbidrag och vetenskapliga redogörelser som bidrar till bredare kunskaper, ökad säkerhet och förbättringar inom vinternsjöfarten i enlighet med det svensk-finska bilaterala avtalet. SjöV i samarbete med Transportstyrelsen samverkar i hanteringen av den åriga utlysningen och för framtagning av tematiska årliga prioriteringar. Tillsammans med finska kollegor görs därefter en gemensam avvägning och prioritering. Utlysningen offentliggörs i SjöV nyhetsbrev och på SjöVs hemsida liksom hos Lighthouse och i Finland av våra motsvarande myndigheter.
Item type:

Powered by Koha