VTI National Transport Research Database

Störningsfri stad 2.0 Fördjupning (Disturbance-free City 2.0 Recess)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-05-01 -- 2025-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/30501
Abstract: Målet med projektet är att utveckla planering och arbetssätt för att ett stort infrastrukturprojekt ska möta framtidens Norrköping, och samtidigt länka samman stads- och trafikplanering med bygg- och logistikplanering. Ostlänken projektet är i en så pass tidig fas för Norrköping att ingen entreprenör är upphandlad än, det arbete som genomförs är ett nytt sätt att förbereda upphandling och kravställning genom att Trafikverket och kommunen skapar en så kallad strategisk TA-plan som sätter villkor för projektets utbredning, möjliga provisorier och avstängningar. För att skapa en funktionell stad under byggtiden behöver planeringsgapet överbryggas med hjälp av gemensam visualisering och en kollaborativ planeringsprocess, vilket är kärnan i vårt projekt Störningsfri Stad.Abstract: The goal of the project is to develop planning and working methods for a large infrastructure project to meet the Norrköping of the future, and at the same time link urban and traffic planning with construction and logistics planning. The East Link project is in such an early phase for Norrköping that no contractor has been procured yet, the work that is being carried out is a new way of preparing procurement and requirements by the Swedish Transport Administration and the municipality creating a so-called strategic TA plan that sets conditions for the project's expansion, possible provisionalities and closures. In order to create a functional city during the construction period, the planning gap needs to be bridged with the help of common visualization and a collaborative planning process, which is the core of our project Disturbance-Free City.
Item type:

Powered by Koha