VTI National Transport Research Database

BIG B2019-09 Experimental characterization of drained properties of clay till

  • Tudisco, Erika
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-04-01 -- 2026-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2024/38964
Abstract: Malmö-Köpenhamns-regionen, som är en av de snabbast växande ekonomiska regionerna i Europa, är byggd på lermorän. Detta har gett ett ökat intresse för detta material och ett starkt önskemål från industrin att öka förståelsen för dess beteende. På grund av de tidskrävande och kostsamma testförfarandena har mycket få studier utförts för att direkt utvärdera dränerade egenskaper hos lermorän. För närvarande bestäms dränerade parametrar utifrån odränerade parametrar genom empiriska relationer. Denna nuvarande praxis innebär stora osäkerheter och resulterar ofta i en underskattning av hållfasthet och styvhet, vilket leder antingen till överdimensionering av geokonstruktionen eller till osäker utformning av byggnaden. I detta arbete planerar vi att behandla dessa viktiga problem genom att utföra systematiska laboratorietester i dränerat tillstånd. De experimentella resultaten kommer att jämföras med de mest använda empiriska uttrycken för in-situ-tester, och förbättringar kommer att föreslås. För att fullt ut förstå inverkan av styva inneslutningar, typiska för lermorän, kommer avancerade experimentella tekniker såsom röntgenbaserad datortomografi, att användas.Abstract: The Malmö-Copenhagen area, which is the fastest growing European economic area, is built on clay till. This produced an increasing interest on this material and a strong demand from industry to improve the understanding of its behaviour. Very few studies have been performed to directly evaluate drained properties of clay tills, due to the time consuming and costly test procedures. Hence, drained parameters are currently obtained from undrained parameters using empirical relations. This current practice is affected by large uncertainties and often results in an underestimation of the strength and stiffness, which leads to either oversizing in geotechnical design or unsafe structural design. In this work, we propose to address these important concerns by performing systematic laboratory tests in drained condition. The laboratory results will be used to benchmark with the most commonly used empirical relations for the in-situ tests, and improvements will be suggested. Furthermore, to fully understand the role of stiff inclusions, typical of clay till, advanced experimental techniques such as x-ray computed tomography, will be used.
Item type:

Powered by Koha