VTI National Transport Research Database

Metodutveckling för störningskontroll på det svenska vägnätet (Method development for interference control in Swedish road network)

  • Casselgren, Johan
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-01 -- 2024-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2024/36316
Abstract: Målet med detta projekt är att analysera hur fordonsdata, framför allt hastighetsinformation från bussar, kan användas för uppföljning av väglagsförhållanden på det statliga vägnätet. Hypotesen är att om hastigheten sjunker beror det på att något inte är som det ska på vägen, i detta fall kopplat till rådande väglag. Genom att koppla denna information till väderdata och friktionsinformation skulle ett nytt sätt för övervakning av vår infrastruktur kunna utvecklas. Syftet med denna förstudie är att utnyttja den digitalisering som fordonstransportsystemet har startat, idag finns positionerade hastighetsdata från de flesta lastbilar och bussar. Målet med projektet är att undersöka om det är möjligt att nyttja denna typ av data för att öka kunskapen om vintervägsförhållandena på våra vägar.Abstract: The aim of this project is to analyse how vehicle data, especially speed information from buses, can be used for monitoring conditions on the national road network. The hypothesis is that if the speed drops, it is because something is not as it should be on the road, in this case linked to the prevailing road conditions. By linking this information to weather data and friction information, a new way of monitoring our infrastructure could be developed. The purpose of this pre-study is to take advantage of the digitization that the vehicle transport system has started, today there are positioned speed data from most trucks and buses. The goal of the project is to investigate whether it is possible to use this type of data to increase knowledge about winter road conditions on our roads.
Item type:

Powered by Koha