VTI National Transport Research Database

Produktivitet, konkurrenskraft och hållbar tillväxt (Productivity, competitiveness and sustainable growth)

  • Paulie, Charlotte
  • Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), Ideell förening, 802003-2903
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-03-25 -- 2024-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2024/13881
Abstract: Produktivitetstillväxten har under de senaste årtiondena minskat i många länder, så även i Sverige. Detta är problematiskt, eftersom produktivitet på längre sikt är avgörande för vårt välstånd. I detta projekt vill vi lyfta blicken och fokusera på de långsiktiga förutsättningarna för högre produktivitet, stärkt konkurrenskraft och hållbar ekonomisk tillväxt. Detta är också frågor som tas upp i SNS Konjunkturrådsrapport 2024: Näringslivets produktivitetsutveckling. Teman som preliminärt kommer att ingå i forskningsprojektet är: - Teknik och innovation, - Kompetensförsörjning, - Ägande och kapital, - Regleringar, industripolitik och skatter, - Infrastruktur, - Miljö och klimat. Samtliga områden under diskussion är relevanta för Trafikverket och transportinfrastrukturen, dess förutsättningar och utvecklingsmöjligheter under kommande tid. Inte minst gäller det frågor om effektivitet och produktivitet i genomförande av projekt och i underhållsverksamheten. För området Infrastruktur ovan kan följande frågor komma att belysas: - Vilken typ av infrastruktur är viktig för den ekonomiska utvecklingen framöver? - Vad behövs för en kostnadseffektiv utbyggnad? - Är nuvarande planer och stöd för utbyggnad av infrastruktur väl anpassade för framtidens behov? Projektet är tvärvetenskapligt och kommer att föra fram olika perspektiv. Forskarna som skriver för SNS har full akademisk frihet och svarar självständigt för problemformulering, analys, slutsatser och förslag i de rapporter som publiceras. SNS som organisation tar inte ställning till dessa. Manus genomgår en akademisk granskning.Abstract: Productivity growth has decreased in many countries over the past decades, including Sweden. This is problematic because productivity in the long run is crucial for our prosperity. In this project, we want to broaden our perspective and focus on the long-term conditions for higher productivity, enhanced competitiveness, and sustainable economic growth. These are also issues addressed in the SNS Economic Policy Council Report 2024: Productivity Growth in the Swedish Business Sector The preliminary themes that will be included in the research project are: - Technology and innovation, - Supply of skills, - Ownership and capital, - Regulation, industrial policy and taxation, - infrastructure, - Environment and climate, All areas under discussion are relevant to the Swedish Transport Administration and transport infrastructure, its conditions and development opportunities in the coming period. In particular, this applies to issues of efficiency and productivity in the implementation of projects and in maintenance activities. For the Infrastructure area above, the following questions may be highlighted: - What type of infrastructure is important for future economic development? - What is needed for cost-effective development? - Are current plans and support for infrastructure development well adapted to future needs?
Item type:

Powered by Koha