VTI National Transport Research Database

SAMPLAN – En bredare systemsyn i strategisk transportplanering genom samverkan (A broader systems view in strategic transport planning through collaboration" (SAMPLAN))

  • Balfors, Berit
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-06-01 -- 2026-06-06 Registration number:
  • Trafikverket 2023/109302
Abstract: Trafikverket har en viktig roll att spela i utformningen av transportsystemet som en del i ett hållbart samhälle. I projektet “En bredare systemsyn i strategisk transportplanering genom samverkan” (SAMPLAN) studerar vi hur transportplaneringen kan drivas mot en bredare ansats än dagens infrastrukturplanering genom stärkt samverkan så att hållbarhetsnyttan kan öka. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till att förbättra Trafikverkets planering för ett effektivt, modernt och hållbart transportsystem som stödjer en omställning till ett hållbart samhälle. Specifikt adresseras tre utmaningar vad gäller planeringen av framtidens transportsystem: (1) behov av att skapa ett systemperspektiv i transportplaneringen (2) behov av att utveckla samverkan för transsektoriell policyutveckling och strategisk planering (3) behov av att utveckla institutionell kapacitet, transformativt lärande och praktiskt kunnande. För att möta ovanstående utmaningar kommer forskningsprojektet att bidra till (i) ny kunskap om förutsättningar för samverkan mellan trafikverket och andra samhällsaktörer för att främja ett bredare perspektiv i strategisk transportplanering (ii) ny kunskap om hur ett systemperspektiv i transportplaneringen kan stärkas genom samverkan (iii) rekommendationer för hur transportplaneringen kan hantera komplexa planeringskontexter med flera inblandade aktörer på olika nivåer och styra mot gemensamma synergier, nyttor och effekter, vilket stödjer ett åtgärdsval som siktar mot hållbar samhällsutveckling. Abstract: The Swedish Transport Administration has an important role to play in the design of the transport system as part of a sustainable society. In the project "A broader systems view in strategic transport planning through collaboration" (SAMPLAN), we study how transport planning can be driven towards a broader approach than today's infrastructure planning through strengthened collaboration so that the sustainability benefits can increase. The overall aim of the project is to contribute to improving the Swedish Transport Administration's planning for an efficient, modern and sustainable transport system that supports a transition to a sustainable society. Specifically, three challenges are addressed regarding the planning of the transport system of the future: (1) need to create a systems perspective in transport planning (2) need to develop collaboration for cross-sectoral policy development and strategic planning (3) need to develop institutional capacity, transformative learning and practical knowledge. In order to meet the above challenges, the research project will contribute to (i) new knowledge about the conditions for cooperation between the Swedish Transport Agency and other societal actors to promote a broader perspective in strategic transport planning (ii) new knowledge about how a systems perspective in transport planning can be strengthened through cooperation (iii ) recommendations for how transport planning can handle complex planning contexts with several involved actors at different levels and steer towards joint synergies, benefits and effects, which supports a choice of measures aimed at sustainable social development.
Item type:

Powered by Koha