VTI National Transport Research Database

Utveckling av LCA/LCCA för byggskeden (Development of LCA/LCCA for construction phase)

  • Larsson, Stefan
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-03-15 -- 2027-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2024/23629
Abstract: Projektet är ett doktorandprojekt på KTH och seniorforskning på KTH och Skanska/SBUF. Projektet är ett samarbete mellan beställare, universitet och entreprenör, vilket möjliggör en snabb och effektiv implementering. Livscykelanalyser (LCA) och livscykelkostnadsanalyser (LCCA) används idag och är under snabb utveckling i konstruktions- och infrastrukturprojekt. Analyser utförs initialt normalt under projekteringsfasen av beställaren och dess konsult och en sådan metodik för integrering av i den geotekniska designprocessen utvecklas i ett pågående BIG/TrV-doktorandprojekt (Samuelsson 2023). Geoteknik är dock förenligt med betydande osäkerheter relaterade till främst undergrundens beskaffenhet och materialegenskaper som också kan förändras på grund av en förändring i omgivningen miljö. Byte av material eller konstruktion medför därför mycket ofta omdimensionering men den optimala lösningen beror inte bara på analytiska beräkningar utan också på LCA- och LCCA analyser. De geomekaniska beräkningarna måste således utföras i ett samspel med LCA och LCCA. För att rationellt och snabbt kunna göra denna typ av interaktiva beräkningar bör även LCA och LCCA utföras av geoteknikern med stöd av miljöspecialist som arbetar med ett bredare perspektiv. Det finns här ett stort behov av en stringent och transparant metodik för snabb och enkel beslutsgång som baseras på ett tydligt hållbarhetsperspektiv där metoder och material snabbt ska kunna bytas ut. Syftet med projektet är att utveckla en sådan metodik där entreprenör och beställaren tillsammans ska kunna använda metodiken för att på ett snabbt rationellt och transparant sätt kunna revidera och uppdatera de LCA och LCCA-analyserna som upprättats i tidiga projekteringsskeden. En sådan metodik som utvecklas i ett samarbete mellan branschen och akademin är unik inte bara i Sverige utan utifrån ett internationellt perspektiv.Abstract: Life cycle analyses (LCA) and life cycle cost analyses (LCCA) are used today and are rapidly developing in construction and infrastructure projects. Analyses are initially normally carried out during the design phase by the client and its consultant and such a methodology for integration into the geotechnical design process is being developed in an ongoing BIG/TrV doctoral project (Samuelsson 2023). Geotechnics is, however, compatible with significant uncertainties related mainly to the nature of the subsoil and material properties which can also change due to a change in the surrounding environment. Changing materials or construction therefore very often entails re-design, but the optimal solution depends not only on analytical calculations but also on LCA and LCCA analyses. The geomechanical calculations must therefore be carried out in an interaction with LCA and LCCA. In order to rationally and quickly make this type of interactive calculations, LCA and LCCA should also be carried out by the geotechnician with the support of an environmental specialist who works with a broader perspective. There is a great need here for a rigorous and transparent methodology for fast and simple decision-making that is based on a clear sustainability perspective where methods and materials can be quickly replaced. The aim of the project is to develop such a methodology where the contractor and the client together will be able to use the methodology in order to be able to quickly, rationally, and transparently revise and update the LCA and LCCA analyses prepared in the early design stages. Such a methodology, which is developed in a collaboration between the industry and academia, is unique not only in Sweden but from an international perspective.
Item type:

Powered by Koha