VTI National Transport Research Database

Självläkning av sprickor i betong med hjälp av svampar (Self-repairing concrete via fungal agents for sustainable infrastructure and construction maintenance)

  • Zou, Hanbang
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-04-01 -- 2025-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2023/96514
Abstract: Betong är det mest använda konstgjorda materialet. Dess produktion orsakar dock luftföroreningar i form av farligt damm, kräver stora mängder energi och avger förbluffande höga nivåer av CO2 under tillverkningen. Eftersom ersättning av betong inte är omedelbart genomförbart, föreslår vi självläkande betong baserat på levande svampvävnader som en hållbar lösning som förhindrar korrosion av armering och därmed förlänger konstruktioners livslängd för att minska koldioxidutsläppen. Denna tillämpning testar genomförbarheten av våra svampkandidaters prestanda i en specialanpassad högalkalisk miljö. Projektet fokuserar på utveckling av ett specialanpassat medium med högt pH-värde och karaktärisering av prestanda för våra lokalt förvärvade svampkandidater. Resultatet av detta projekt kommer att fördjupa vår förståelse för svampbaserad kalciumutfällning i en cementliknande miljö och hur det kan tillämpas i verkliga scenarier.Abstract: Concrete is the most widely used man-made material. However, its production causes atmospheric pollution in the form of hazardous dust, requires large amounts of energy and emits staggeringly high levels of CO2 during production. Since the replacement of concrete is not immediately feasible, we suggest self-healing concrete based on living fungal tissues as a sustainable solution that prevent reinforcement corrosion and thus prolongs the life span of constructions in order to reduce carbon emissions. This application tests the feasibility of our fungal candidates' performance in a customized high alkaline medium. The project focuses on the development of a customized high pH medium and characterizing the performance of our locally acquired fungal candidates. The outcome of this project will deepen our understanding of fungal calcium precipitation in cement like environment and how it can be applied in the real-life scenario.
Item type:

Powered by Koha