VTI National Transport Research Database

Orsaker och effekter av restidsvariation i kollektivtrafik på väg (Impact from travel time variation on bus Public Transport)

  • Hansson, Joel
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-04-01 -- 2026-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2023/109437
Abstract: Att skapa mer högvärdig kollektivtrafik på väg kan vara ett kostnadseffektivt sätt att åstadkomma ökad tillgänglighet och mer effektivt kapacitetsutnyttjande av transportsystemen. Begreppet högvärdig kräver emellertid en bredare syn på kollektivtrafikens kvalitet än det sedvanliga fokuset på snabbhet och restider. En ofta förbisedd faktor är pålitligheten, som i hög grad hänger samman med hur restiden varierar och därmed blir svår att förutsäga. Restidsvariationen leder i slutändan till förseningar och ökade trafikeringskostnader. Minskad restidsvariation kan för många resenärer vara mer betydelsefull än minskad restid – kollektivtrafikens tillgänglighetsnytta och inverkan på färdmedelsval är därmed starkt beroende av kollektivtrafiksystemets pålitlighet. Samtidigt saknas i nuläget kunskap om hur restidsvariationen påverkas av olika åtgärder i trafiksystemet, och hur detta i sin tur påverkar resenärer och trafikeringskostnader. Detta projekt svarar på detta kunskapsbehov, först genom att identifiera var och hur problemen typiskt sett uppstår och sedan genom att studera hur problemen kan åtgärdas och vilka nyttor som därigenom kan uppnås. Projektet skapar på så vis underlag till förbättrade metoder för att analysera effekter av olika policyinriktningar och teknikval, till exempel i form av underlag till kompletterande beskrivningar av effektsamband för kollektivtrafiken avseende restidsvariation och pålitlighetsvinster. Frågan är inte bara av betydelse i det kortsiktiga perspektivet, utan tvärtom kommer bättre förståelse av restidsvariation att bli än viktigare i en framtid med ökad grad av uppkopplade och samverkande fordon.Abstract: Creating higher-quality public transport on roads can be a cost-effective way to increase accessibility and improve the capacity utilisation in the transportation systems. However, the concept of “higher quality” requires a broader perspective on public transport quality than the conventional focus on speed and travel times. An often overlooked factor is reliability, which is closely related to how travel times vary and, therefore, become difficult to predict. This leads to delays and increases operating costs. Reducing travel time variability may be more important for many passengers than reducing the travel time. Thus, the accessibility benefits of public transport and their impact on modal choices are strongly dependent on the reliability of the public transport system. However, there is currently a lack of knowledge about how travel time variability is affected by various measures in the transportation system and how this, in turn, affects passengers and operating costs. This project addresses this knowledge gap, first by identifying where and how these problems typically arise and then by studying how they can be addressed and what benefits can then be achieved. The project provides a basis for improved methods to analyse the effects of various policy directions and technology choices, such as providing additional descriptions of the cause-and-effect relationships in public transport regarding travel time variability and reliability gains. This question is not only significant in the short term – on the contrary, a better understanding of travel time variability will become even more important in a future with an increased degree of connected and automated vehicles.
Item type:

Powered by Koha