VTI National Transport Research Database

Nätutläggning för godstransporter på järnväg HERMES (High resolution freight network assignment for Swedish conditions – HERMES)

  • Flötteröd, Gunnar
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-08-01 -- 2026-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2023/109327
Abstract: Projektet utvecklar en ny multimodal godsmodell för nätutläggning i Svenska förhållanden. Modellens nya huvudsakliga egenskap är att fordonsrörelser (tåg, lastbil, fartyg) representeras med slutna slingor i ett nätverk där gods lastas/lossas vid mellanstopp längs estimerade rutter. Genom denna representation fångar modellen på ett naturligt sätt tomma transporter genom de delmängder av slingorna med fordon utan gods. Jämfört med den nuvarande origin/destination resebaserade modellen möjliggör denna modell också en förfinad modellering av konsolidering och val av fordon på nätverksnivå (inklusive tågsammansättning). Vi strävar efter en modellansats som kombinerar optimeringsprinciper med diskreta valmodelleringselement. Detta möjliggör en realistisk approximation av kostnadsminimerande nätverksnivåtransportbeslut när det gäller ekonometriska modellstrukturer som kan kalibreras mot lättillgängliga verkliga data.Abstract: The project develops a new multimodal freight network assignment model system for Swedish conditions. The main feature of the new model is the representation of vehicle (train, truck, vessel) movements along closed loops in the network, with freight being loaded/unloaded during intermediate stops along these round-trips. This representation naturally captures empty trips as round-trip episodes without freight. Compared to the existing origin/destination trip-based model, it also enables a refined modeling of freight consolidation and network-level vehicle choice (including train composition). We anticipate a modeling approach that combines optimization principles with discrete choice modeling elements. This will allow for a realistic approximation of cost-minimizing network-level transport decisions in terms of econometric model structures that can be calibrated against readily available real data.
Item type:

Powered by Koha