VTI National Transport Research Database

Storskalig mobilitetsdata för kontinuerlig skattning av OD-, rutt- och länkflöden (Continuous demand, route and link flow estimation based on large-scale mobility data (CODE FLOW))

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-04-01 -- 2027-03-30 Registration number:
  • Trafikverket 2023/109321
Abstract: Detta projekt bygger vidare på ”Probe-data för kontinuerlig skattning av OD-matriser och länkflöden” och syftar till att utveckla förbättrade metoder och beslutsstöd för att med hjälp av storskaliga mobilitetsdata kontinuerligt skatta konsistenta OD-, rutt- och länkflöden för vägtrafik och att identifiera direkta tillämpningar för dessa skattningar. Projektet kommer även analysera metodernas applicerbarhet på skattning av OD-, rutt- och länkflöden för tung trafik. En prototyp relaterad till uppföljning vid infrastrukturförändringar tas fram för att jämföra de nya skattningsmetodernas potential. Denna prototyp blir ett första steg mot ett beslutsstöd för förändringar i vägtransportsystemet som utgör ett komplement till dagens prognosmodeller. Projektet kopplar i första hand till utlysningens fokusområde B om metoder och modeller för integrerad och iterativ scenarioplanering, speciellt till utveckling av smartare datahantering för prognoser och samhällsekonomiska analyser. Projektet har indirekt koppling till fokusområde A genom att resultatet från projektet kommer att bidra till högre effektivitet i kapacitetsutnyttjandet av vägtransportsystemen. Den prototyp som är en del av projektets resultat bidrar till fokusområde C genom att via visualiseringar bidra till en förbättrad samsyn av nuläget när det gäller flöden av biltrafik och tung trafik på väg. Tidigare projekt har identifierat Trafikverkets behov av att hitta förbättrade metoder för tidsuppdelning av OD-matriser, skattning av mobilitetsmönster för tung trafik och uppföljning av infrastrukturförändringar, vilket kommer att behandlas inom projektet. En viktig aspekt i projektet är att främja ökat samarbete mellan LiU och Ramboll, vilket leder till värdefull tillämpningsnära kunskap och till effektiv tillämpning av forskningsresultat.Abstract: This project builds on the results from the project "Probe data for continuous estimation of OD matrices and link flows" and aims to develop improved methods and decision support for using large-scale mobility data to continuously estimate consistent OD, route and link flows for road traffic and to identify direct applications for these estimates. The project will also analyze the applicability of the methods to estimation of OD, route and link flows for heavy vehicles. A prototype related to monitoring during infrastructure changes will be developed to compare the potential of these new estimation methods. This prototype represents a first step toward decision support for changes in the road transport system that is a complement to today's forecasting models. The project primarily aligns with the focus area B of the call for proposals, which pertains methods and models for integrated and iterative scenario planning and especially to the development of smarter data management for forecasts and socio-economic analyses. The project indirectly connects to focus area A as the project's results will contribute to increased efficiency in the utilization of road transport systems. The prototype, which is part of the project's results, contributes to focus area C by enhancing the understanding of current traffic flows, both for regular and heavy vehicle traffic, through visualizations. Previous projects have identified the Swedish Transport Administration's need for improved methods for time distribution of OD matrices, estimation of mobility patterns for heavy goods vehicles, and monitoring of infrastructure changes, all of which will be addressed within this project. An important aspect of the project is to promote increased collaboration between LiU and Ramboll, leading to valuable practical knowledge and the effective application of research results.
Item type:

Powered by Koha