VTI National Transport Research Database

Framgångsfaktorer i Trafikverkets utvecklingsarbete (Key factors in the Swedish Transport Agency's development work)

  • Molin, Fredrik
  • Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF), Svenskt företag eller organisation, 556272-8344
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-03-01 -- 2025-10-01 Registration number:
  • Trafikverket 2023/69555
Abstract: Projektet genomförs i nära samarbete med Trafikverket och tar sin utgångspunkt dels i arbetet som leds av myndighetens centrala utvecklingskontor, dels i pågående lokala förändrings- och utvecklingsprojekt. Tillsammans med interna aktörer vid Trafikverkets utvecklingskontor väljer vi ett antal initiativ att följa och studera. Datainsamling sker löpande, likaså datavalidering och resultatspriding genom en interaktiv forskningsansats med ingående följeforskning. Detta samspel mellan forskning och praktik bidrar till att koppla samman forskning och pågående utveckling, där projektet fungerar som en bro mellan akademi och praktisk tillämpning, vilket skapar en god grund för fortsatt utveckling. Genom denna brygga mellan forskning och praktik möjliggörs överföring av kunskap, metoder och resultat. Att aktivt undersöka och delta i myndighetens utvecklingsarbete blir en central del av processen för att förankra och bidra till forskningens resultat. Det möjliggör även att dra lärdom av andras erfarenheter och skapar en gynnsam miljö för kunskapsutbyte och samarbete. Förväntat resultat av projektet är en påbörjad höjning av myndighetens förändringsförståelse och en plan för hur ett fortsatt arbete med utveckling och implementering skulle kunna se ut. Projektet förväntas resultera i kunskap som är användbar även utanför den studerade organisationen och kommer att vara till nytta för organisationer som strävar efter att anpassa sig till en ständigt föränderlig miljö. Projektet förväntas också bidra till förståelse för framgångsfaktorer i organisationsförändring och -utveckling. Genom att utgöra en brygga mellan forskning och praktik skapar projektet en direkt kanal för informationsutbyte och kunskapsdelning. Detta bidrar till att förbättra myndighetens eget arbete och till att sprida resultat, innovation och arbetssätt. Genom att koppla samman forskning och praktisk tillämpning kan myndigheten utveckla och implementera lösningar som adresserar komplexa problem och främjar hållbara resultat.Abstract: The project is carried out in close collaboration with the Swedish Transport Administration and takes its starting point partly from the work led by the authority's central development office, partly from ongoing local change and development projects. Together with internal actors at the Swedish Transport Administration's development office, we select a number of initiatives to follow and study. Data collection takes place on an ongoing basis, as does data validation and dissemination of results through an interactive research approach with extensive follow-up research. This interplay between research and practice contributes to connecting research and ongoing development, where the project acts as a bridge between academia and practical application, creating a good basis for continued development. Through this bridge between research and practice, the transfer of knowledge, methods and results is enabled. Actively researching and participating in the agency's development work becomes a central part of the process to anchor and contribute to the research results. It also makes it possible to learn from the experiences of others and creates a favorable environment for knowledge exchange and collaboration. Expected result of the project is an initial increase in the authority's understanding of change and a plan for how continued work with development and implementation could look like. The project is expected to result in knowledge that is useful even outside the studied organization and will be of benefit to organizations striving to adapt to an ever-changing environment. The project is also expected to contribute to an understanding of key factors in organizational change and development. By forming a bridge between research and practice, the project creates a direct channel for information exchange and knowledge sharing. This contributes to improving the authority's own work and to spreading results, innovation and working methods. By connecting research and practical application, the agency can develop and implement solutions that address complex problems and promote sustainable results.
Item type:

Powered by Koha