VTI National Transport Research Database

Studier av samband mellan cyklingens avstånd, hastigheter, durationer, frekvenser och ansträngning (Studies of the relation between distance, speed, duration, frequency and exertion during cycling)

  • Schantz, Peter
  • Gymnastik- och idrottshögskolan, Universitet eller högskola, 202100-4334
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-01 -- 2025-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33940
Abstract: Det finns ett uttalat behov av en stor omställning i riktning mot aktiva transporter i vår tid. Detta för att dels främja folkhälsan, dels mildra trafikens klimatpåverkan och dess övriga negativa påverkan på miljön såsom buller, avgaser och partiklar. Syfte: Att genom studier av samband mellan existerande beteenden av cykelpendling i en storstadsregion, med både korta och långa färdvägsavstånd, erhålla en realistisk förståelse av hur både fysiskt och fysiologiskt transportarbete kan bidra till de önskade målsättningarna. Förväntat resultat/leveranser: Man kommer att kunna skapa en förståelse för vilka faktorer det är som bestämmer samband mellan cykelhastigheter, durationer, avstånd, ansträngning och frekvens av cykling under hela året. Dessa samband kommer kunna beskrivas för första gången. De utgör en viktig grund för att realistiskt kunna bedöma dels möjlig hälsopåverkan, dels miljöpåverkan med cykling. Dessutom kommer potentialen av överföring av bilresor till cykelresor att belysas.Abstract: Background description: There is a need for a transition towards active mobility in our time. Partly in order to promote public health and also to limit the negative effects from road traffic in terms of noice, pollution and particles in the air. Purpose: Through studies of the correlation between existing behavior from cycle commuting in a major city region, including both short and longer distances, a more realistic understanding of how physical as well as physiological performance contributes to the sustainable goals.
Item type:

Powered by Koha