VTI National Transport Research Database

Kalibrering av pelarsonderingen för djupstabilisering (Calibration of column penetration test for dry deep mixing)

  • Larsson, Stefan
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-02-15 -- 2025-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2024/11950
Abstract: Djupstabilisering är i Sverige den vanligaste jordförstärkningsmetoden och används främst i infrastrukturprojekt. Man har installerat i storleksordningen 2-4 miljoner meter pelare per år. För att verifiera hållfastheten och därmed stabiliteten för konstruktioner så används en speciellt framtagen pelarsonderingsmetod, där man utför i storleksordningen 5000-10000 sonderingar per år. Metoden utvecklades i Sverige på 1970-talet men metod är dock inte tillbörligt kalibrerad och ett flertal studier påvisar att den hållfasthet som nu utvärderas kan vara påtagligt överskattad, i storleksordninen 30% - 50%. Idag när man vill optimera konstruktioner och välja nya bindemedel för att kraftigt minska miljöbelastningen och hushålla på statens resurser är det av vikt att hållfastheten kan utvärderas på ett korrekt sätt för att inte äventyra erforderlig säkerhet. Därför kommer man att testa och kalibrera pelarsonden i ett pågående forskningsprojekt i Norge, GOAL, där vi i Sverige är inbjudna att medverka. BIG/Trafikverkets medverkan i projektet består i att bistå med den mycket omfattande erfarenheten i Sverige och vara med att lägga upp och medverka vid försöken, utvärdera resultat, skriva rapporter/artiklar och kommunicera projektet med Trafikverkets specialister och andra aktörer som arbetar med metoden. Abstract: Dry Deep Mixing Deep is Sweden's most common ground improvement method and is mainly used in infrastructure projects. They have installed in the order of 2-4 million meters of columns per year. To verify the strength and thus the stability of the constructions, a column penetration test method is used. However, this method is not properly calibrated and several studies show that the strength that is now being evaluated may be significantly overestimated. In the past, design has been conservative but today, when you want to optimize constructions and choose new binders in order to greatly reduce the environmental impact and conserve the county´s financial resources, it is important that the strength can be evaluated correctly so as not to jeopardize the required safety. Therefore, the column penetration test method will be tested and calibrated in an ongoing research project in Norway, GOAL. BIG/Trafikverket's participation in the project consists of assisting with the very extensive experience and being involved in setting up and participating in the tests, evaluating results, writing reports/articles, and communicating the project with Trafikverket's specialists and other actors who work with the method.
Item type:

Powered by Koha