VTI National Transport Research Database

BIG A2024-05 Beslutsteori i geotekniken–etapp 2: Sannolikhetsbaserad tid-och kostnadsanalys (BIG A2024-05 Decision theory in geotechnical engineering-part 2: probabilistic time- and cost analysis)

  • Spross, Johan
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-10 -- 2027-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2024/10389
Abstract: Infrastrukturprojekt stöter ofta på betydande tids- och kostnadsöverskridanden, vilket kan leda till ekonomiska förluster och misskötsel av offentliga eller privata resurser. En överskriden budget och förseningar är tyvärr snarare en regel än undantag, vilket också Riksrevisionen (2021) noterar i sin granskning av Trafikverkets investeringsverksamhet. Målet med projektet är att utveckla ett beslutsteoretiskt verktyg som bygger på sannolikhetsbaserade tid- och kostnadsanalyser för geotekniska konstruktioner, baserat på en befintlig modell som utvecklats för bergtunnlar. Verktyget ska möjliggöra en beslutsteoretisk analys av vilken konstruktionlösning som ger den minsta risken för försening och i framtiden även budgetöverskridande. Projektet kommer också att utreda verktygets koppling till riskallokeringen i FU mellan parterna genom Geotechnical Baseline Reports (GBR). Projektet utförs av KTH och Skanska gemensamt, med inspel från Trafikverket och övrig industri via referensgruppen.Abstract: Infrastructure projects often experience time delays and cost overruns, which may lead to economic losses and misuse of public or private funds. In Sweden, the National Audit Office has noted in a review of the Swedish Transport Administration that budget overrun and delays are more common than not in their investments. In the present research project, the aim is to develop a decision theoretical analysis tool based on probabilistic time and cost estimations for geotechnical structures. It will be developed from an existing model for rock tunnels. The tool will enable decision theoretical analyses of the most suitable design solution with respect to the risk for delay and potentially also cost overrun. The project will also analyse the connection to risk allocation in tender documents between client and contractor, using Geotechnical Baseline Reports (GBR). The project is executed by KTH and Skanska with contributions from the Swedish Transport Administration and industry via the reference group.
Item type:

Powered by Koha