VTI National Transport Research Database

Sjöfartens roll i förbättring av luftkvalitet i hamnstäder: Rollen av IMO:s NOx-lagstiftning och lokala och regionala åtgärder

  • Moldanova, Jana
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-02-01 -- 2025-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/98103
Abstract: Syftet med projektet är att bedöma effekterna i praktiken av IMO:s NOx-regler i Östersjön och Nordsjön på luftkvalitet och hälsa i svenska hamnstäder, med Göteborg som exempel. Fokus ligger på att analysera hur lagstiftningens efterlevnad och regionala åtgärder som Clean Shipping Index och land-el kommer att påverka emissioner och därmed hälsorisker. Nyligen publicerade resultat har visat att emissionerna av NOX från fartyg är betydligt högre än förväntat vilket kan hänföras till brister i regelverken och/eller att reningsutrustning inte används som tänkt. Projektet betonar effekter på luftkvalitet och hälsa i kustområden och urbana miljöer. Forskningen inkluderar scenarieutveckling för att beräkna emissioner, luftkvalitetsmodellering med spridningsberäkningar, exponeringsberäkningar och hälsoeffektbedömningar. Resultaten kommer att spridas i vetenskapliga publikationer och genom att organisera seminarier med intressenter samt att skriva en policy brief för att stödja framtida åtgärder och lagstiftning.Abstract: The aim of the project is to assess the effects in practice of the IMO's NOx regulations in the Baltic and North Seas on air quality and health in Swedish port cities, with Gothenburg as an example. The focus is on analyzing how compliance with legislation and regional measures, such as the Clean Shipping Index and onshore electricity, will affect emissions and thus health risks. Recently published results have shown that emissions of NOX from ships are significantly higher than expected, which can be attributed to deficiencies in the regulation and/or that exhaust cleaning equipment is not used as intended. The project emphasizes effects on air quality and health in coastal areas and urban environments. The research includes scenario development to calculate emissions, air quality modeling with dispersion calculations, exposure calculations and health effect assessments. The results will be disseminated in scientific publications and by organizing workshops with stakeholders as well as writing a policy brief to support future actions and legislation.
Item type:

Powered by Koha