VTI National Transport Research Database

Industridoktorand Chalmers Att hantera komplex infrastruktur förstudie (Industrial doctoral student Chalmers To manage complex infrastructure preliminary study)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-01 -- 2024-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2023/97542
Abstract: Trafikverket skall investera mycket pengar i ny infrastruktur de kommande åren. Samtidigt som stora projekt länge haft problem med kostnadsökningar så skall ännu fler parametrar hanteras i de nya projekten exempelvis minskade koldioxidutsläpp, minskade underhållskostnader och högre driftsäkerhet. Genom att se på stora järnvägsprojekt som ett system av system kan befintliga modeller, som V-modellen, användas på ett nytt sätt för att bättre uppnå ett projekts syften och mål. Systems of systems Enginnering är inte en ny disciplin men inte alls lika etablerat som systems engineering. Syftet är att stärka Trafikverket i rollen som infrastrukturförvaltare genom att möjliggöra för tydligare förutsättningar och hantering av för stora komplexa järnvägsprojekt. Detta uppfylls genom att stärka Trafikverkets kunskap om SoSE för järnvägssystemet och tillhandahålla konkreta verktyg. Projektet utförs som en industridoktorand på Chalmers där Design Research Methodology (DRM) ligger som grundläggande metod. Hur Trafikverket jobbar i dagsläget undersöks, förslag på lösningar och nya idéer presenteras som sedan testas och undersöks. Ett alternativ är att projektet startar och finansieras för två månaderna då syftet blir att identifiera och definiera underbyggda forskningsbara frågeställningar. Efter två månader så uppdateras projektspecifikationen och beslut om fortsatt finansiering tas då.Abstract: The Swedish Transport Administration must invest a lot of money in new infrastructure in the coming years. At the same time that large projects have long had problems with cost increases, even more parameters must be handled in the new projects, for example reduced carbon dioxide emissions, reduced maintenance costs and higher operational reliability. By viewing large rail projects as a system of systems, existing models, such as the V model, can be used in a new way to better achieve a project's aims and objectives. Systems of systems engineering is not a new discipline but not nearly as established as systems engineering. The aim is to strengthen the Swedish Transport Administration in its role as infrastructure manager by enabling clearer conditions and management of excessively large and complex railway projects. This is fulfilled by strengthening the Swedish Transport Agency's knowledge of SoSE for the railway system and providing concrete tools. The project is carried out as an industrial doctoral student at Chalmers, where Design Research Methodology (DRM) is the basic method. How the Swedish Transport Administration currently works is investigated, proposals for solutions and new ideas are presented, which are then tested and investigated. An alternative is for the project to start and be financed for two months, when the aim will be to identify and define substantiated researchable questions. After two months, the project specification is updated and a decision on continued funding is then made.
Item type:

Powered by Koha