VTI National Transport Research Database

Räddningsinsats i långa spårtunnlar II (Rescue operation in long railway tunnels II)

  • Storm, Artur
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-01 -- 2025-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33689
Subject(s): Abstract: En rökdykarinsats som genomförs utan samtidig slanguppbyggnad har stora effektivitetsvinster vid förflyttning. Detta kan dock endast göras om inträngningen görs i en miljö där brand eller risk för brand inte föreligger. Tidigare forskning har påvisat utmaningen att på plats, med eller utan hjälp av tekniska hjälpmedel, praktiskt bedöma de omgivande förhållandena vid insatsen, främst kopplat till temperatur i brandgaslagret. Inom ramen för detta projekt kommer försök innefattande verklig brandrök att genomföras i syfte att utvärdera förutsättningar att genomföra räddningsinsatser utan säkert vatten i moderna spårtunnlar och undersöka rökdykarnas upplevda trygghet vid rökdykning i riktig brandrök under dessa förhållanden.Abstract: A fire and rescue operation that is carried out without simultaneous hose build-up has great efficiency gains when advancing in smoke-filled environment. This can however only be done in an environment where there is no fire or risk of fire. Previous research has demonstrated the challenge of practically assessing ambient conditions on site, with or without the help of technical equipment. Within the framework of this project, experiments with real fire smoke will be carried out with the goal to evaluate the conditions for carrying out rescue operations in modern rail tunnels and investigate the smoke divers' perceived safety when operating in real fire smoke without secured water supply.
Item type:

Powered by Koha