VTI National Transport Research Database

Störningsfri Stad 2.0 (Disturbance Free Cities 2.0)

  • Fredriksson, Anna
  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Formas ; 2022-06-01 -- 2024-11-30 ; 4 000 000Registration number:
  • Formas 2022-00115
Abstract: Målet med projektet, är att stötta stadsutvecklingen genom att ta fram ett verktyg som länkar samman stads- och trafikplanering i staden med bygg- och logistikplanering för byggprojekten i en gemensam visualisering som används i en kollaborativ planeringsprocess. Samhällsproblemet som projektet Störningsfri stad 2.0 tar sig an relaterar till både hållbara städer och trafik genom att bidra till digitalt samhällsbyggande i praktiken. Projektet ökar hållbarhet och tillgänglighet för alla människor som lever och arbetar i staden under byggtiden samtidigt som effektiviteten i byggprojektet ökar genom mer effektiva byggtransporter i staden. För att nå målet behöver vi knyta ihop olika typer av kunskaper och därmed sammanföra olika forskningsområden såsom bygglogistik, samhällsplanering, intelligenta transportsystem, och interaktionsdesign. En viktig del i arbetet är att samla kunskap om behoven, hur verktyget ska nyttjas samt data. Genom att arbeta tillsammans i ett stort konsortium med bred representation (kommuner, Trafikverket, bygglogistikkonsulter, kollektiv trafiken och branschorganisationer) kommer olika aktörers perspektiv tas tillvara. Ett första steg i att börja lösa ovan behov har tagits i projektet Störningsfri stad del 1 (2018-2021) som har tagit fram en prototyp av ett verktyg för att stötta kollaborativ planering av byggtrafik och stadsplanering. Verktyget som har utvecklats i Störningsfri stad del 1 är en prototyp och det finns fortfarande stor förbättringspotential gällande verktygets funktionalitet, såsom simuleringstid, grundläggande logistik- och trafikdata, ruttning av transporter och möjliga scenarier att testa, men redan i sin nuvarande form visar verktyget en stor potential. Framför allt är det efterfrågat! Konkret kommer projektet att resultera i följande: - En databas med byggtrafikdata och metodiker för att uppskatta byggtransporters mönster. -Sensorer för att fånga data kring byggtransporter och dess störningar. - En trafikmodell för att skatta effekten av byggtrafik i städer och inom programområden. - En kollaborativ planeringsprocess som inkluderar scenarier för att minska byggtransportstörningar. - En audiovisuell prototyp som visar på effekterna och störningarna av byggtransporter och projekt. Abstract: The goal of the project is to support urban development by developing a tool that links urban and traffic planning in the city with construction and logistics planning for construction projects in a common visualization used in a collaborative planning process. The societal problem that the Störningsfri stad 2.0 project addresses relates to both sustainable cities and traffic by contributing to digital community building in practice. Thus, the project increases sustainability and accessibility for all people who live and work in the city during the construction period as well as increase efficiency in the construction projects by improving the efficiency of the construction transports. To achieve the goal, different research areas such as construction logistics, urban planning, intelligent transport systems, and interaction design are combined as well as gathering knowledge about stakeholder needs and data to base the analysis on. By gathering municipalities, the Swedish Transport Administration, construction logistics consultants, public transport and industry organizations, the perspectives of different stakeholders will be included. A first step in starting to solve the above needs has been taken in the project Störningsfri stad del 1 (2018-2021), which has developed a prototype tool to support collaborative planning of construction traffic and urban planning. Practically the project will result in the following: - A database with construction traffic data and methodologies for estimating construction transport patterns. - Sensors for capturing data on construction transports and their disturbances. - A traffic model for estimating the effect of construction traffic in cities and within program areas. - A collaborative planning process. - An audiovisual prototype showing the effects and disruptions of construction transport. The results from Störningsfri stad 2.0 contribute to involving various stakeholders in the coordination of transport activities and in connection with various construction projects in the city and can thus contribute to reducing the disturbances. The tool contributes to involving various stakeholders in the coordination of transport activities and space in connection with various construction projects in the city and can thus contribute to reducing disruption.
Item type:

Powered by Koha