VTI National Transport Research Database

Anpassat resestöd för resenärs särskilda behov (Specific traveling support for travelers with special needs)

  • Holmberg, Johan
  • Malmö universitet, Universitet eller högskola, 202100-4920
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-01 -- 2024-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/83129
Subject(s): Abstract: Vid trafikstörningar i tågtrafiken informeras väntande resenärer via utrop och informationsskyltar. På detta sätt ges både syn- och hörselnedsatta tillgång till nödvändig realtidsinformation. I stressande situationer eller i situationer med förhöjd ljudnivå kan denna information vara svår för människor att tillgodogöra sig på ett bra sätt. Detta är särskilt besvärande vid byte av tåg, plattform eller trafiksätt, exempelvis till ersättningstrafik. Vi vill undersöka hur en modern mobil webbapplikation, som utgår från Trafikverkets Mina tåg, kan utformas för att öka tillgängligheten till realtidsinformation för resenärer med syn- eller hörselnedsättningar. Projektet har tre leverabler: en prototyp av en mobil webbapplikation baserad på Mina tåg utvecklad i samråd med användare i de relevanta användargrupperna, en vetenskaplig publikation som beskriver hur en mobil webbapplikation kan utformas för att ge syn- och hörselnedsatta tillräcklig information vid en trafikstörning, samt en rapport till Trafikverket som sammanfattar ovanstående leverabler.Abstract: In the event of traffic disruptions in train traffic, waiting passengers are informed via announcements and information signs. In this way, both the visually and hearing impaired are given access to the necessary real-time information. In stressful situations or in situations with increased noise levels, this information can be difficult for people to absorb in a good way. This is particularly troublesome when changing trains, platforms, or modes of transport, for example to replacement traffic. We want to investigate how a modern mobile web application, based on the Swedish Transport Administration's My Trains (Sv. Mina tåg), can be designed to increase accessibility to real-time information for passengers with visual or hearing impairments.
Item type:

Powered by Koha