VTI National Transport Research Database

Isnavigering med crowd sourcad radardata - förstudie

  • Lundman, Joakim
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-08 -- 2024-11-15 Registration number:
  • Trafikverket 2023/98276
Subject(s): Abstract: Detta projektförslag avser en förstudie som adresserar vintersjöfart. Bakgrunden är att vintersjöfarten är en essentiell del av det svenska och skandinaviska transportsystemet. Pålitliga och effektiva transportvägar är en förutsättning för den svenska och finska basindustri, och de omfattande investeringarna i ny, grön, industri längs Norrlandskusten är beroende av import och export sjövägen. Även om havsisen i Bottenviken, Bottenhavet och Östersjön har minskat de senaste 30 åren så bildas det betydande mängder havsis vintertid. Vid ihållande vind skapas områden med isvallar som försvårar navigeringen. Sverige och Finland projekterar nu nästa generations isbrytare. Med ökande industrisatsningar i norra Sverige kommer en säker och effektiv vintersjöfart att vara av betydande vikt även de närmsta decennierna.Syftet med förstudien är att just öka vintersjöfartens säkerhet och effektivitet. Idén bakom förslaget är att öka den gemensamma lägesbilden kopplat till vintersjöfart och då framför allt information som stöder fartygens navigation på den taktiska nivån genom att kombinera redan befintliga datakällor.Abstract: This project proposal refers to a feasibility study that addresses winter navigation. The background is that winter navigation is an essential part of the Swedish and Scandinavian transport system. Reliable and efficient transport routes are a prerequisite for the Swedish and Finnish basic industry, and the extensive investments in new, green, industry along the coast of Norrland are dependent on imports and exports by sea. Although the sea ice in the Bothnian Bay, the Bothnian Sea and As the Baltic Sea has shrunk over the past 30 years, significant amounts of sea ice are formed in winter. In case of persistent winds, areas of ice ridges are created that make navigation difficult. Sweden and Finland are now planning the next generation of icebreakers.
Item type:

Powered by Koha