VTI National Transport Research Database

Indirekta trafiksäkerhetsindikatorer för cyklisters singelolyckor (Surrogate Measures of Safety for Single Bicycle Crashes)

  • Gildea, Kevin
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-01 -- 2025-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33813
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att skapa en avancerad cyklistspårningsalgoritm. Utifrån teknik för datorseende och matematisk modellering kommer en algoritm att utvecklas för att samla relevanta cykliströrelser från videodata som har en påverkan på trafiksäkerheten. Initiativet kommer också att fokusera på att validera riskmått, fastställa dynamiska kriterier för cykelincidenter och säkerställa en mångsidig representation i testfasen. De slutliga leveransen omfattar ett säkerhetsverktyg med användarfokus och en detaljerad rapport som sprids via olika kanaler. Abstract: This project aims to create an advanced cyclist tracking algorithm. Leveraging computer vision techniques and mathematical modelling, an algorithm will be developed for extracting safety-relevant cyclist movement details from video data. The initiative will also focus on validating risk metrics, setting dynamic criteria for cycling incidents, and ensuring diverse representation in its testing phase. The final deliverables include user-centric safety tools and a detailed report shared through various dissemination channels.
Item type:

Powered by Koha