VTI National Transport Research Database

Förstudie om solceller på fartyg för minskad miljö- och klimatpåverkan från sjötransporter (Feasibility study about solar cells on ships for decreased environmental- and climate impact from shipping)

  • Uppsala universitet, Universitet eller högskola, 202100-2932
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2021-12-07 -- 2023-09-30 ; 480 000 kronor (beviljat totalbelopp)Registration number:
  • Energimyndigheten 2021-200527
Subject(s): Notes: Program: Sjöfartsprogrammet. Projektnummer: P2021-00271 Online resources: Abstract: Idag drivs fartyg till stor del av fossila bränslen och det är därför viktigt att hitta nya sätt pga de negativa miljöeffekter som det ger upphov till. Vi leder nu ett projekt med utveckling av solcellsdrivna lastbilar, där solceller kan ge ett betydande bidrag för minskade koldioxidutsläpp. Inom sjöfart är möjligheterna att använda solceller ännu större, dels pga ljusreflektioner mot vattnet som ger mer ljus till solcellerna, men också för möjlighet att använda solceller på betydligt större ytor. I detta projekt kommer aktörer från forskning, solcellstillverkning, teknikutveckling och sjöfart att samverka. Vi kommer undersöka potentialen för tex. fraktfartyg, passagerarfartyg mm. med olika typer av solceller, och även göra praktiska tester i verklig miljö. Vi kommer även förbereda för en senare pilotstudie med en mycket stor yta solceller på ett fartyg för framdrivning. Resultaten kan senare implementeras för en ny generation sjötransport där solenergi direkt kan minska miljöpåverkan.
Item type:

Powered by Koha