VTI National Transport Research Database

Robust dränering av överbyggnad till väg och järnväg (Robust drainage of road and rail)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-12-12 -- 2025-04-01 Registration number:
  • Trafikverket 2023/35258
Subject(s): Abstract: Målet med projektet är att ska ta fram underlag gällande metoder för dimensionering och konstruktiv utformning av robust dränering av överbyggnad till väg och järnväg. En väl fungerande dränering begränsar nedbrytning och driftskostnader under vägens eller järnvägens livslängd. Syftet med projektet är att minska behovet av drift- och underhållsåtgärder och öka robustheten i dräneringssystem. På detta sätt minskar kostnaderna under anläggningens livslängd genom minskade åtgärder och bibehållen funktion hos dräneringssystemet under längre tid. Det senare kan även leda till en längre livslängden, vilket fördelar kostnader på en längre tid.Abstract: The aim of the project is to produce documentation regarding methods for dimensioning and constructive design of robust drainage of superstructures for roads and railways. A well-functioning drainage limits degradation and operating costs during the service life of the road or railway. The purpose of the project is to reduce the need for operation and maintenance measures and increase the robustness of drainage systems. In this way, costs are reduced during the life of the facility through reduced measures and maintained function of the drainage system for a longer period. The latter can also lead to a longer service life, which spreads costs over a longer period.
Item type:

Powered by Koha