VTI National Transport Research Database

Uthålliga transporter - Trygghet, säkerhet och tillgänglighet för gående och cyklister i små orter och byar

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-01-01 -- 2011-12-31 ; 2760000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2008:59627
Subject(s): Online resources: Abstract: I dag bor ca 15 % av Sveriges befolkning i små orter, dvs. orter med färre än 200 invånare. Boende i små orter har till stor del samma behov av säkra och trygga transporter i sin närmiljö som boende i tätorter, dvs. man vill kunna besöka omgivningarna till fots och cykel, färdas till busshållplatsen eller gå och cykla för motionens skull. Av alla resor vi gör i Sverige är ungefär hälften kortare än 5 km och en ansenlig del av dessa utförs per bil. Om dessa kortare resor oftare utfördes till fots eller per cykel skulle det vara ett led mot det uthålliga transportsystemet samt leda till miljövinster. Dagens trafikplanering i Sverige tillgodoser till viss del de oskyddade trafikanternas anspråk i tätbebyggt område, men det finns inte teorier och modeller för hur trafikplaneringen för landsbygdstrafik ska tillgodose gående och cyklisters anspråk på att färdas säkert och tryggt med god tillgänglighet. I landsbygdstrafiken finns ofta motsättningen mellan fordonstrafikens krav på hög framkomlighet och hastighet, och fotgängares och cyklisters krav på säkerhet, trygghet och tillgänglighet samt kostnadseffektiva lösningar. Syftet med projektet är att utveckla trafikplaneringen för fotgängare och cyklister så att de har samma transportkvalité avseende säkerhet, trygghet och tillgänglighet på landsbygden som personer som färdas i bil, dvs det uthålliga transportsystemet. Projektet inleds med en systematisk genomgång av tidigare forskningsresultat och fortsätter med fältstudier av trafikantbeteenden. Projektet genomförs med medverkan av boende och trafikanter i ett antal studerade orter. Forskargruppen trafikteknik vid Luleå tekniska universitet slutför i dagarna studier av avsmalningar av vägar genom byar eller mindre samhällen för att öka säkerheten, framkomligheten och tryggheten för gående och cyklister, i vissa fall speciellt barn och ungdomar, på de fyra vägsträckorna 597 i Björsbyn, väg 616 i Gäddvik, väg 551 i Roknäs, alla i Norrbotten och väg 1001 genom Bonäs i Dalarna. Studierna har genomförts på uppdrag av Vägverket Region Norr (Gunnar Wikström och Peder Henriksson) och Vägverket region Mitt (Gunilla Sortti). Projektet har även bekostats av Vägverkets Skyltfond. En sammanfattande beskrivning av de olika trafikanternas åsikter var att de ser vissa fördelar av avsmalningsåtgärderna på de tre sträckorna med sänkta fordonshastigheter och en del av trafikanterna anser även att platserna blivit säkrare. Många av motorfordonstrafikanterna sade dock att de ofta kör ut över spärrlinjer vid möte med andra fordon vilket verifierades av trafikantstudierna. Hastighetsmätningar visade att fordonshastigheterna var fortfarande för höga efter åtgärder. Åtgärderna på vägsträckorna bedöms ha gjort trafikmiljön säkrare för oskyddade trafikanter, men inte säker. Åtgärderna är en första förändring av vägmiljön för att öka säkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter. Målet med projektet är en strategi för trafikplanering för landsbygdstrafik som tillgodoser gåendes och cyklisters anspråk på säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Det innebär ett nytt synsätt som innebär en konsekvent trafikplanering baserad på gåendes och cyklisters anspråk som bas för utvecklingen av det uthålliga transportsystemet i landsbygdstrafik. Särskilt skolbarns, äldres och funktionshindrades behov beaktas.
Item type:

Powered by Koha