VTI National Transport Research Database

Bifrost Bimodulär formbar robust träbro (Bifrost Bimodular formable robust timber bridge)

  • Honfi, Daniel
  • Stockholms stad, Kommun eller region, 212000-0142
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-03-01 -- 2023-12-31 ; 500 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-00192
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Syftet med projektet är att vidareutveckla InfraLighter Awards vinnande konceptet, Bifrost, från ett tekniskt och arkitektoniskt perspektiv. Bifrost är en innovativ gång- och cykelbro, volymmässigt konstruerad till över 90% i naturens lättaste konstruktionsmaterial, trä. Det ger en bro med 40 m spännvidd, en vikt på under 20 ton, dvs. ca 200 kg/kvm. Brons låga vikt gör även angöringen extremt flexibel, grundläggningen kommer att ha en liten klimatpåverkan och kan utgöras av t.ex. gamla befintliga landfästen, naturstensblock eller gabioner av återvunnen sprängsten. Förväntade effekter och resultat: Projektets förväntade effekter bidrar till en hållbar transportinfrastruktur som stödjer omställningen till Agenda 2030 genom att bron byggs huvudsakligen av förnybara och återanvändbara material. De förslagna innovationer som utvecklas inom projektet främjar en ekologisk och ekonomisk hållbar transportinfrastruktur som bidrar till klimatneutrala transporter. Det modulära konceptet med enkelt uppförande, reparation och demontering gör konceptet anpassningsbart till oväntade och radikala förändringar och ökar infrastruktursystemets resiliens och robusthet. Upplägg och genomförande: Projektet kommer att genomföras inom innovationens trippelhelix modell dvs. ett tätt samarbete mellan akademi (KTH Kungliga Tekniska högskolan), näringsliv (Timber Bridge Specialists AB, Gaia Arkitektur AB, Funkia AB) och offentlig sektor (Stockholms stads trafikkontor). Projektet består av 3 parallella arbetspaket (AP): AP1 - Gestaltning, estetik och beständighet; AP2 - Konstruktion och bärighet; AP3 - Administration, kommunikation och marknadsföring.Abstract: Purpose and goal: The aim of the project is to further develop the InfraLighter Awards winning concept, Bifrost, from a technical and architectural perspective. Bifrost is an innovative pedestrian and bicycle bridge, constructed to over 90% in nature´s lightest construction material, wood. This gives a bridge with a span of 40 m. a weight of less than 20 tonnes, i.e. approx. 200 kg/m2. The low weight also makes the bridge very versatile, the substructure will have a small climate impact and can consist of e.g. old existing supports, natural stone blocks or gabions made of recycled excavated rocks. Expected results and effects: The project´s outcomes are expected to contribute to a sustainable transport infrastructure that supports the transition to Agenda 2030 through the bridge being made mainly from renewable and reusable materials. The proposed innovations developed within the project promote a sustainable transport infrastructure that contributes to climate-neutral transportation. The modular concept with easy construction, repair and dismantling makes it adaptable to unexpected and radical changes. Thus, it increases the resilience and robustness of the transport infrastructure system. Approach and implementation: The project will be implemented within the triple helix model of innovation, i.e. a close collaboration between academia (KTH Royal Institute of Technology), business (Timber Bridge Specialists AB, Gaia Arkitektur AB, Funkia AB)) and the public sector (Transport Department of the City of Stockholm). The project consists of 3 parallel work packages (WP): WPP1 - Design, aesthetics and durability; WP2- Construction and load-bearing capacity; WP3- Administration, communication and marketing.
Item type:

Powered by Koha