VTI National Transport Research Database

Sekundära ballastråvaror i hållbar urban anläggningsinfrastruktur (Secondary aggregate materials in sustainable, urban, civil engineering infrastructure)

  • Schouenborg, Björn
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-05-08 -- 2025-06-08 ; 6 637 480 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-00474
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Målet är att öka nyttiggörandet av ett antal restmaterial som ersättning för krossat berg i urban anläggningsinfrastruktur, t ex torgytor, parkeringsplatser och GC-banor. På grund av urbaniseringen är materialbehovet stort samtidigt som det finns restmaterial som inte används. Förtroendet för dessa måste dock kraftigt förbättras. Projektet antar ett systemperspektiv genom att analysera och påverka organisation/policy, regelverk, affärsmodeller och ett antal hållbarhetsfaktorer. Vi ser primärt på energiaskor, krossad betong, krossad asfalt och fräsasfalt Förväntade effekter och resultat: Vi förväntar oss att med demos och fullskaleprovningar leverera dimensioneringsstöd för trafikerade konstruktioner av ett antal olika restmaterial. Vi kartlägger miljöpåverkan för dessa material jämfört med traditionella naturresurser, tar fram funktionsrelaterade metoder för verifiering av material- och produktegenskaper, skapar rekommendationer för uppdatering av regelverk mm. Dessa aktiviteter och fler kommer att skapa en trygghet i användning av restmaterialen och därmed ett ökande nyttjande, minskad klimatpåverkan och färre tunga transporter i staden. Upplägg och genomförande: Projektet är tänkt som sista steget i i ett flerstegssystem, likt UDI-programmet. Konsortiet är anpassat och mer implementeringsfokuserat med ökat fokus på att färdigställa påbörjade leveranser och rekommendationer. Ytterligare fälttester anläggs, fler material analyseras enligt nu framtaget koncept för robustare lösningar. Vi kommer bl a leverera utbildning till miljöhandläggare för effektivare tillstånds- och anmälningsärenden, beslutsstöd för offentliga upphandlare (bl a för mer hållbar upphandling), dimensioneringsstöd för entreprenörer och projekterare. Abstract: Purpose and goal: The goal is to increase the utilization of a number of waste materials as a replacement for crushed rock aggregates in urban construction infrastructure, such as squares, parking lots, bike lanes and streets. Due to urbanization, the need for materials is huge. Confidence in residual materials must, however, be greatly improved. The project adopts a systemic perspective by analyzing and influencing organization, regulations, business models and a number of sustainability factors. We primarily look at incinerator ashes, crushed concrete and crushed asphalt. Expected results and effects: We expect to deliver dimensioning support for trafficked constructions from different waste materials through demos and full-scale tests. We intend to map the environmental impact of these materials and compare that to traditional virgin resources, develop performance based methods for verification of material and product properties, create recommendations for updating regulations, etc. These activities will generate trust in the use of the residual materials and thus an increased utilization, reduced climate impact and less heavy transports in the city Approach and implementation: The project is the last step in a three-stage system. The consortium is adapted and more implementation-oriented with an increased focus on completing started deliverables and recommendations. Additional field tests are set up, more materials are analyzed for more robust solutions. The communication plan is more elaborated. We will, e.g. deliver training to environmental officers for more efficient permit and lisence matters, decision support for public procurers (e.g. for more sustainable procurement), dimensioning support for contractors and planners.
Item type:

Powered by Koha