VTI National Transport Research Database

Nya processer och verktyg för klimatanpassad transportinfrastruktur i täta och hållbara städer (New processer and tools for climate adapted transport infrasctructure in dense, sustainable cities)

  • Portinson Hylander, Jens
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-05-16 -- 2024-05-15 ; 380 974 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-00163
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Syftet med projektet är att bidra till en mer hållbar planering med fokus på förbättrad klimatanpassning av transportinfrastruktur i och kring städer genom en pilotstudie med fokus på processer och verktyg för att integrera klimatanpassning i infrastrukturplaneringen. Detta görs genom en fallstudie med Trelleborgs kommun, där 1) organisering och kompetens i planeringsprocesser och 2) ett verktyg för att utvärdera och analysera möjliga klimatanpassningsåtgärder utforskas. Det långsiktiga målet är uppskalning av den kunskap och de verktyg som utforskas i projektet. Förväntade effekter och resultat: Det förväntade resultatet är en identifikation av behov av kunskap och kompetens hos olika behovsägare för att kunna stärka klimatanpassningsperspektiven i planering av transportinfrastruktur. Det långsiktiga resultatet av projektet är att lägga grunden för ett större forsknings- och innovationsprojekt där kunskapen som inhämtas i förstudien kan appliceras hos fler behovsägare. Upplägg och genomförande: Projektets huvudsakliga aktiviteter genomförs som en fallstudie med Trelleborgs kommun. En del fokuserar på existerande planeringsprocesser och förutsättningar för att stärka kommunens klimatanpassningsarbete. I den andra delen testas en prototyp av ett planeringsverktyg, Sulri, på en eller flera klimatanpassningsåtgärder i kommunen för att jämföra, utvärdera och förbättra verktyget. En referensgrupp kommer att bidra med kunskap och insikter från andra organisationer.Abstract: Purpose and goal: The purpose of the project is to contribute to more sustainable planning with a focus on improved climate adaptation of transport infrastructure in and around cities through a pilot study focusing on processes and tools for integrating climate adaptation in infrastructure planning . This is done through a case study with Trelleborgs municipality, where 1) organization and competence in planning processes and 2) a tool to evaluate and analyze possible climate adaptation measures are explored. The long-term goal is scaling up the knowledge and tools explored in the project. Expected results and effects: The expected result is an identification of the need for knowledge and competence among different stakeholders in order to strengthen the climate adaptation perspective in the planning of transport infrastructure. This will be done in two ways: 1) Through a case study with Trelleborg municipality and 2) Through a number of workshops with the project´s reference group. The long-term result of the project is to lay the foundation for a larger research and innovation project where knowledge gained in the preliminary study can be developed and implemented with more stakeholders. Approach and implementation: The project´s main activities are carried out as a case study with Trelleborgs municipality. One part focuses on existing planning processes and conditions for strengthening the municipality´s climate adaptation work. In the second part, a prototype of a planning tool, Sulri, is tested on one or more climate adaptation measures in the municipality in order to compare, evaluate and improve the tool. A reference group will contribute with knowledge and insights from other organizations.
Item type:

Powered by Koha